Програми, стратегии и нормативни документи

Правила за финансиране

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАЩА ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС са публикувани тук https://www.burgas.bg/bg/strategii-planove-programi-i-pravila/52655

Прочетете повече