Програма за подпомагане на малкия и среден бизнес

КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 5 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА НАЧИНА НА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРЕДВИДЕНИ В ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Йордан Тодоров Вълев - общински съветник - [email protected]

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Даниел Атанасов Иванов - общински съветник - [email protected]
Стоян Димитров Царев - общински съветник - [email protected]
Тодор Жаков Йосифов - общински съветник - [email protected]
Георги Николов Кузманов – общински съветник - [email protected]
Станимир Апостолов - зам.-кмет по „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“ - [email protected]
Ивелина Стратева - директор на дирекция "Икономика и стопански дейности" – [email protected]

Дейности

• Взаимодействие с организации и сдружения на малкия и среден бизнес, както други институции по проблеми на малкия бизнес;

• Подпомагане на малкия и среден бизнес, чрез предоставяне на информация и съдействие за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина;

• Събиране на информация, проучване на добри практики от други градове, анализи и прогнози по текущи проблеми;    

• Консултации по повод разработването на проекти, реализация на бизнес идеи и иновативни подходи, анализ и наблюдение състоянието на малкия и среден бизнес на територията на Община Бургас;

• Създаване на информационен сайт за подпомагане на малкия и среден бизнес в процеса на вземане на решения за инвестиции, както и поддържане на информация за предстоящи търговски панаири, семинари, лекции и работни срещи, публикации и др.;

• Интегриране и възможности за реализация на малкия и среден бизнес в регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката;  

• Провеждане на семинари и информационни дни, касаещи създаването, развитието и управлението на малък частен бизнес, данъчна политика, законодателство на Република България и др.

• Организация или съдействие при организирането на местни обществени мероприятия като семинари, работни срещи, изложби,панаири,   организиране   на   групови   изложения   и   други   подобни   за популяризиране на бизнеса;  

• Други дейности, по преценка на комисията.

Перспективи: Изготвяне на програма за подпомагане на малкия и среден бизнес

• Фокус върху повишаване на административния капацитет в МСП, чрез организиране на обучения;
• Проучване на  проблемите на МСП, свързани с усвояване на европейски средства, кредитиране, обучителни програми;
• Проучване на възможността за безплатно участие на представители на МСП в търговски мисии, организирани от Агенцията за малки и средни предприятия.

Протоколи от заседанията на комисията