ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА