Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Арапилес“ ОО

Петък, 26 Март 2021
Публикувано от: Маринета Николова

~~Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни сгради и трафопост в ПИ с идентификатор 07079.820.1112 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас и изграждане на трасета на улични водопровод и канализация за имота“  с възложител „Арапилес“ ООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-395(7); 449(5)/24.03.2021 г., с което се информира, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 26.03.2021 г. до 08.04.2021 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 08.04.2021 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 321 Последна промяна: 14:55:21, 26 март 2021