Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Балкан ресурс“ ЕООД

Сряда, 11 Януари 2023
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци в ПИ 07079.605.280 по КК на гр. Бургас“ с възложител „Балкан ресурс“ ЕООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. номер ПД-1125(7)/10.01.2023 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 11.01.2023 г. до 24.01.2023 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.
 

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 24.01.2023 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 230 Последна промяна: 09:57:02, 11 януари 2023