Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Денира“ ООД

Понеделник, 8 Март 2021
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на опасни, неопасни и производствени отпадъци в ПИ с идентификатор 07079.605.276 по КК на гр. Бургас“  с възложител „Денира“ ООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-1602(12), 2746(5)/04.03.2021 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.03.2021 г. до 22.03.2021 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 22.03.2021 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 692 Последна промяна: 13:20:04, 08 март 2021