Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на ДП „Пристанищна инфраструктура“, ТП „Пристанище Бургас“

Петък, 20 Януари 2023
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на вълнолом Пристанищен терминал „Бургас-Изток 1“ с възложител ДП „Пристанищна инфраструктура“, ТП „Пристанище Бургас“, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-2460(17)/20.01.2023 г., с което се предоставя информация, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 23.01.2023 г. до 06.02.2023 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.
 

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 06.02.2023 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 212 Последна промяна: 15:08:58, 20 януари 2023