Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Г. Стоименов и И. Фанев

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 18 Януари 2023
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг, складова база за промишлени стоки с административна част и шоурум в ПИ с идентификатор 07079.3.1303 по КК на гр. Бургас, местност „Караагач“ с възложители Г. Стоименов и И. Фанев, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-3713(4)/18.01.2023 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 19.01.2023 г. до 01.02.2023 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.
 

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 01.02.2023 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 112 Последна промяна: 15:03:34, 18 януари 2023