Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Кр. Дъбов

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 21 Юли 2021
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на административна сграда в ПИ с идентификатори 07079.17.2293 и 07079.17.2294 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник-Черно море“  с възложител Кр. Дъбов, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-485(8)/20.07.2021 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 21.07.2021 г. до 03.08.2021 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 03.08.2021 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 159 Последна промяна: 14:13:27, 21 юли 2021