Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на М. Рашева, Н. Атанасова и П. Атанасов

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 26 Февруари 2021
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXI-222, кв.54, ПИ 07079.30.594 по КК и плана на кв. Крайморие, гр. Бургас“  с възложители М. Рашева, Н. Атанасова и П. Атанасов, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-2169(5)/25.02.2021 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 26.02.2021 г. до 11.03.2021 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 11.03.2021 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 769 Последна промяна: 13:40:53, 26 февруари 2021