Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Съединение-02“ ООД

Четвъртък, 8 Септември 2022
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Монтаж на модулна мандра за преработка на мляко в ПИ 07332.147.27 по КК на гр. Българово, Община Бургас“ с възложител „Съединение-02“ ООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-2452(7)/07.09.2022 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.09.2022 г. до 21.09.2022 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.
 

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 21.09.2022 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 275 Последна промяна: 09:22:16, 08 септември 2022