Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Севан С.В“ ЕООД

Петък, 3 Февруари 2023
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение „Самостоятелно битово водоснабдяване от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 72151.17.37 по КК на с. Твърдица, Община Бургас“ с възложител „Севан С.В“ ЕООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-3840/03.02.2023 г., с което информират, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 06.02.2023 г. до 20.02.2023 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.
 

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 20.02.2023 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 267 Последна промяна: 14:09:57, 03 февруари 2023