Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Сонерс“ ЕООД

Сряда, 17 Март 2021
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за промишлени стоки в ПИ с идентификатори 07079.2.2772; 07079.2.2773 и 07079.2.557 по КК на гр. Бургас“  с възложител „Сонерс“ ЕООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-234(5)/12.03.2021 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 17.03.2021 г. до 30.03.2021 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 30.03.2021 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 755 Последна промяна: 08:16:20, 17 март 2021