Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на В. Проданов и Н. Брайков

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 23 Септември 2021
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни сгради и водовземно съоръжение за добив от подземни води – тръбен кладенец за поливни и технически нужди в ПИ с идентификатор 07079.30.282 по КК на гр. Бургас“ с възложители В. Проданов и Н. Брайков, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-1330(11)/17.09.2021 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 23.09.2021 г. до 06.10.2021 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.
 

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 06.10.2021 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected]

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 184 Последна промяна: 12:10:19, 27 септември 2021