Разделно събиране на биоотпадъци

Да пазим Бургас красив, уютен и подреден!

Изображение 1069778

Уважаеми съграждани,

Бургас е не просто място, в което живеем. Той е нашият общ дом.

Чистият и подреден град е отражение на нашата обща грижа за околната среда и уважение към себе си и към другите. Затова наша отговорност е да пазим Бургас красив, уютен и подреден.

През последните години Община Бургас създаде редица възможности за правилното изхвърляне на отпадъците и по този начин да опазваме околната среда.

Последното постижение в тази посока е новата анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци. Тя дава една голяма възможност в бъдеще да ограничим количеството на сметта, която отива за депониране на специализираните места. В същото време анаеробната инсталация ще произвежда компост и биогаз за производството на електрическа енергия.

Градът ни разполага и със системата от пунктове за разделно събиране на отпадъци. Те са разположени в различни точки на комплексите, така че да са леснодостъпни за всеки един жител.

В Бургас всеки гражданин може да се възползва и от специалната система за безплатно събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци. По този начин се предотвратява замърсяването на междублоковите пространства.

Създадена е също възможност за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, така че то да се третира по правилния начин и да не замърсява околната среда.

Уважаеми съграждани! Моят призив към всички е да бъдем отговорни към опазването на чистотата. Благодаря ви за разбирането и за активното ви участие в този важен процес. Само чрез обединени усилия можем да създадем по-добро и по-приятно място за всички.

Димитър Николов,
Кмет на Община Бургас

Какво се изхвърля в кафявите кофи?

Изображение 1069780

В контекста на политиките на Европейския съюз и Р България в областта на управлението на отпадъците, община Бургас, се фокусира върху интегрирането на нови, устойчиви от екологична и икономическа гледна точка модели, в които от битовите отпадъци да се отделят всички рециклируеми фракции за превръщането им в енергия, суровина за индустрията, тор за растенията, а в регионални депа да се депонират минимални количества отпадък.

Около 45% от битовите отпадъците са биоразградими и разделното им събиране се прилага с цел тяхното компостиране и/или получаване на енергия.

Община Бургас, има изградена инсталация за преработка на биоразградими отпадъци, и се въвежда работеща система за разделно събиране на биоразградими отпадъци и оползотворяването им.

ЗА РАЗДЕЛНОТО СЪБОРЕНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАФЯВИ КОФИ С ОБЕМ 120 и 240л.

ЗА КОГО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО?

Граждани, училища, детски градини, заведения за обществено хранене, пазари, търговски обекти, хотели, болници и други обекти генериращи биоразградими отпадъци.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ?

ЕДИНСТВЕНО да разделяте този вид отпадъци вкъщи или на обекта Ви и го изхвърляте в специално предназначените за това съдове.

В търговските или други обекти следва да осигурите място за удобно разполагане на кафява кофа за биоразградими отпадъци, която ще бъде събирана и извозвана по график напълно безплатно за Вас!!!

Какво не трябва да се изхвърля в кафявите кофи?

  • сезал, канап,
  • стъкло,
  • опаковъчни мрежи и ленти, стреч фолио,
  • кабели, въжета, тел,
  • инертни материали, -пластмасови и метални опаковки (кенчета).

Защо да го правим? Какви са ползите?

  • Производство на електричество и топлоенергия от биогаз при третиране на хранителни отпадъци;
  • Намаляване количеството битови отпадъци, постъпващи за депониране, което ще доведе до намаляване на такса смет за потребителите при въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“;
  • Намаляване на парникови газове, генерирани при обезвреждането на отпадъците;
  • Производство на компост (органична тор).

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ И ВЪПРОСИ:

0882 914 149, 056 863 237