Разрешения

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 10 /17.06.2024 год.

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 10 /17.06.2024 год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство” на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с искане с вх. №70-00-1306/08.02.2024г. от фирма „КАБАНО“ ООД с ЕИК 812015092 представлявана от…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 09/10.05.2024 год.

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 21.02.2024г. в предвид започнали ремонтни дейности по подмяна на подземни комуникации и  последващо възстановяване на настилките на улица „Уилям Гладстон“, в участъка  между бул. „Иван Вазов“ и ул. „Свети Климент Охридски“, по плана…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 /един/ брой широколистно дърво от вид: Бяла акация (Robinia pseudoacacia) – 1 брой с номер № 1; Форма на участие на заинтересованите лица в производството…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 /два/ броя широколистни дървета от вид: Софора (Sophora japonica) – 2 броя с номера №№ 1;2; Форма на участие на…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 35 /тридесет и пет/ броя широколистни дървета от вид: Американски ясен (Fraxinus americana) - с номера №№ 120, 121, 122, 123,…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 38 /тридесет и осем/ броя широколистни дървета от вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - с номера №№ 39, 45, 49, 59,…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията №8/19.04.2024 год.

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията №8/19.04.2024 год.             Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 05.03.2024г. в предвид  заявление с рег. № 94-01-6849/23.02.2024г., от г-жа  Димитринка Караманова, живуща…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 49/19.02.2024 год.

  РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 49/19.02.2024 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах искане №70-00-5925/07.07.2023г., от фирма „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 203522379 с управител Димитър Христов Сотиров и…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията №7/02.04.2024 год.

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията №7/02.04.2024 год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство” на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с искане с вх. № 94-01-1319/11.01.2023г. от г-н Светослав Стефано Кръстев и г-жа Даниела Стефанова…

Прочетете повече