Разрешения

Размер на шрифта: A A A Назад

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

    На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 3 /три/ броя широколистни дървета от вид: ясенолистен явор (Acer negundo), (с номер № 12;13;14); Форма на участие…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 01/19.02.2024 год.

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 01/19.02.2024 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство” на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с Искане с вх. №70-00-6996/22.08.2023г. от фирма „СПАРТАК“ АД с ЕИК 812116102 представлявана…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 24 (Двадесет и четири) броя широколистни дървета от вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - 11 броя с номера №№ 5;6;7;8;9;22;24;25;26;27;28, Източен…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 43 /четирдесет и три / броя широколистни дървета от вид:  ясеноволистен явор (Acer negundo) - с номера №№ 42;43 полски ясен…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

         На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 /един/ брой широколистно дърво от вид:  обикновен айлант  (Ailanthus altissima), (с номер № 9). Форма на участие на заинтересованите…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ ПО ЧЛ. 63, АЛ. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА № 48/15.02.2024 ГОД.

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 48/15.02.2024 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, разгледах преписката, образувана по постъпило заявление рег. №70-00-9085/03.11.2023г. от фирма „Паула-2014“ ЕООД с управител г-жа Емилия Станкова, собственик на ПИ…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 /два/ броя широколистни дървета от вид:  сребролстна липа  (Tilia tomentosa) – 2 броя;  ( с номера №№23; 24;) Форма на…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ ПО ЧЛ. 63, АЛ. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА № 47/08.02.2024 ГОД.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ ПО ЧЛ. 63, АЛ. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА № 47/08.02.2024 ГОД. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах подписка № 94-01-11150/31.03.2023г. и изготвеният констативен протокол, в предвид преминалите изкопни дейности по подмяна на подземни комуникации и…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ ПО ЧЛ. 63, АЛ. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА № 46 / 22.01.2024 ГОД.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ ПО ЧЛ. 63, АЛ. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА № 46 / 22.01.2024 ГОД.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 24.10.2023г. в предвид започнали ремонтни дейности по подмяна на подземни…

Прочетете повече