Разрешения

Размер на шрифта: A A A Назад

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 55 /петдесет и пет/ броя широколистни дървета от вид: Японска софора (Sophora japonica) - с номера №№ 45, 46, 47, 48,…

Прочетете повече

Разрешение №5/21.04.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията   № 5/21.04.2021 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах документацията по реализирането на одобрен идеен проект за ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЙСТВАНЕ НА ПИ С ИДЕНТЕФИКАТОР 07079.615.13 УПИ…

Прочетете повече

Разрешение №4/21.04.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията № 4/21.04.2021 год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 21.04.2021г.  във връзка с разположението на  опасно декоративно дърво в непосредствена близост  до…

Прочетете повече

Разрешение №3/01.04.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията   №  3/01.04.2021год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана след постъпило Писмо с вх. №06-00-64/09.03.2021г. от г-н Вълчо Чолаков - Областен управител на област…

Прочетете повече

Разрешение №2/08.03.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията № 02/08.03.2021 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционното намерение на  Община Бургас, на основание Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас…

Прочетете повече

Разрешение №2/08.03.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията № 02/08.03.2021 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционното намерение на  Община Бургас, на основание Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас…

Прочетете повече

Разрешение №12/09.12.2020 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителностпо чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията№ 12/09.12.2020 год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката образувана със постъпило Заявление с вх. №70-00-4553/02.07.2020г. от фирма "ИФМ-С" ЕООД,  ЕИК 205288238 със седалище и адрес на управление гр. Бургас,…

Прочетете повече

Разрешение №11/27.11.2020 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕза отсичане на дълготрайна растителностпо чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията№11/27.11.2020 год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с  вх. №70-00-5872/25.08.2020г. от "СТРОЙ СТИЛ" ООД, ЕИК 201222187, с адрес на управление: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Черно…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията е открито производство по издаване на разрешение за отсичане на един (2) броя дървета във връзка със Заявление с…

Прочетете повече

Разрешение №10/30.10.2020 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията № 10 / 30.10.2020 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с  вх. №70-00-5872/25.08.2020г. от "СТРОЙ СТИЛ" ООД, ЕИК 201222187, с адрес на…

Прочетете повече