Разрешения

Размер на шрифта: A A A Назад

Разрешение №9/22.10.2020 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

 РАЗРЕШЕНИЕза отсичане на дълготрайна растителностпо чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията№ 9 / 22.10.2020 год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило Заявление с вх. №70-00-6754/30.09.2020г. от фирма "Айват " ЕООД, ЕИК 102911693 със седалище и адрес на управление:…

Прочетете повече

Разрешение № 8/24.09.2020 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията №8/24.09.2020 год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с  вх. №70-00-5355/07.08.2020г. от "БРЕНТ ОЙЛ" ЕООД, ЕИК 200447850, с адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 9 броя дървета, във връзка с ремонта на тротоарната настилка и осигуряването на достъпна средна на бул. "Демокрация" в участъка ул. "Копривщица" -…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ на 3 (един) брой дърво по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, издадено от Директор Дирекция "Строителство", Община Бургас

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 3 броя дървета, във връзка с ремонта…

Прочетете повече

Разрешение № 5 / 14.08.2020 г. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

   РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията № 5/ 14.08.2020 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с  вх. №94-01-22104/20.07.2020г. от Румяна Стефанова Йорданова - собственик на имот с…

Прочетете повече

Разрешение № 2/25.03.2020г за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от ЗУТ

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията № 2/25.03.2020г.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор на дирекция "Строителство" към Община Бургас, като разгледах преписката образувана със Заявление с вх. №94-01-3462/30.01.2020г. от Веселин Димов Шехларски, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. "Карлово"…

Прочетете повече