Разрешения

Размер на шрифта: A A A Назад

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на шестнадесет (16) броя декоративни дървета от вид: Обикновена гледичия /Gleditsia triacanthos/ - 1 бр. с номер №1; Полски ясен /Fraxinus angustifolia/…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ № 11/21.06.2022 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 11/21.06.2022год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило Заявление с вх. №94-01-28424/10.08.2021г. от Елена Йорданова Салкова – собственик на недвижим имот, намиращ…

Прочетете повече

​​​​​​​РАЗРЕШЕНИЕ № 10 /17.06.2022 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 10 /17.06.2022 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление рег. №94-01-11922/06.04.2022г. от „Сдружение собствениците на бл. 7, ж.к. „Братя Миладинови“…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ № 9 /16.06.2022 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 9 /16.06.2022 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по реализацията на обект: „Нов учебен корпус в двора на гимназията на „Г.С. Раковски“,…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 12 /дванадесет/ броя иглолистни дървета от вид: Черен бор (Pinus nigra) - с номера №№ 1, 2, 3, 4, 5,…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ № 08/16.06.2022год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 08/16.06.2022год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление рег. №94-01-4410/08.02.2022г. от Тодор Желязков Стоев, собственик на поземлен имот с идентификатор 07079.13.2077…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 1 /един/ брой широколистно дърво от вид: Обикновен орех (Juglans regia) - с номер № 1; Форма на участие на…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ № 07/09.06.2022 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 07/09.06.2022год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с вх. №70-00-570/1/21.02.2022г. от Васил Василев Колаксъзов, собственик на поземлен имот с идентификатор…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ № 6/09.06.2022год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 6/09.06.2022год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило Заявление с вх. №94-01-7988/05.03.2021г. от собственици на частен имот с административен адрес ул. „Ястребино“…

Прочетете повече