Разрешение №2/08.03.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Понеделник, 22 Март 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

№ 02/08.03.2021 год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционното намерение на  Община Бургас, на основание Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас с оглед изпълнение на задълженията по установяване състоянието на дълготрайната декоративна растителност и издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета, разположени на територията на обект: „СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ - РЕКОНСТРУКЦИЯ,  БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДВОРА И ОГРАДА НА НБУ  „М. ЛЪКАТНИК” - БУРГАС, В УПИ І-118 ОТ КВ. 7А, ПО ПЛАНА НА Ж. К. „СЛАВЕЙКОВ” – БУРГАС, ИМОТ С ПИ 07079.602.118“, установи следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас, e извършила оглед на място в двора на НБУ „Михаил Лъкатинк“, гр. Бургас и дала следното заключение за състоянието на растителността:

  1. При реализирането на обект: „СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ - РЕКОНСТРУКЦИЯ,  БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДВОРА И ОГРАДА НА НБУ  „М. ЛЪКАТНИК” - БУРГАС, В УПИ І-118 ОТ КВ. 7А, ПО ПЛАНА НА Ж. К. „СЛАВЕЙКОВ” - БУРГАС, ИМОТ С ПИ 07079.602.118“ се засягат общо 5 /пет/ броя декоративни дървета;
  2. Дърветата са от вид Чинар (Platanus sp.) и за тях са изготвени санитарни експертизи в табличен вид, показани на чертеж №2 „Санитарна експертиза”, от проекта по част: „Паркоустройство и благоустройство“, с номера №№ 1, 2, 5, 37 и 38 – общо 5 броя;

 

Гореописаната дървесна растителност е на възраст над 40 години със затихващ прираст, намалена дълговечност, несиметрични и не балансирани корони с голяма височина. Констатирани са механични повреди по ствол, клони, наличие на суховършие и вредители, V- образно сключване на клони с голяма тежест. За някой от дърветата се наблюдава гниене на дървесината с опасност от пречупване и падане на клони с голяма тежест.

Всички дървета се намират в училищен двор, в зони за постоянно обитаване и спортуване на деца и юноши.

Дърветата са с широк обхват на короните. Носещите корени са повърхностни, преминаващи през игрищата, като затрудняват игровата дейност, поради деформации на настилката. Стволовете на дърветата са с кривини с наличие на повреди и гнилостни процеси по дървесината.

Извършването на изкопни и строителни работи в непосредствена близост до тях ги прави изключително рискови.

 

 

В този си вид и местоположение така описаната дървесна растителност възпрепятства реализирането на обект: СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ - РЕКОНСТРУКЦИЯ,  БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДВОРА И ОГРАДА НА НБУ  „М. ЛЪКАТНИК” - БУРГАС, В УПИ І-118 ОТ КВ. 7А, ПО ПЛАНА НА Ж. К. „СЛАВЕЙКОВ” - БУРГАС, ИМОТ С ПИ 07079.602.118“, на територията на ЦАУ „Освобождение“, гр. Бургас. Същата подлежи на премахване на основание чл. 19, ал. (1), т. 1 и т. 2 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и чл. 23, ал.(2), т.3 и т.5 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г..

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 05.03.2021г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно нейното запазване.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, вр. с чл. 19, ал. (1), т. 1 и т. 2 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност основание чл. 23, ал.(2), т.3 и т.5 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

 

РАЗРЕШАВАМ:

Отсичането и изкореняването на пет (5) броя дървета от следния вид: Източен чинар (Platanus orientalis) - №№ 1, 2, 5, 37 и 38 – общо 5 броя;

 

  • Номерата на дърветата са от чертеж №2: „Санитарна експертиза” от проекта по част: „Паркоустройство и благоустройство“ на обекта.

 

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши след проведено маркиране от длъжностно лице при отдел „КОИБ“, ЦАУ „Освобождение“, Община Бургас, съгласно констатациите на комисията, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). Манипулациите по отсичането на дърветата, да се извършат от специализирана фирма, за сметка на изпълнителя на обекта, като своевременно се изнесе дървесния и коренищен отпадък и се почисти околното пространство. При извършването на всички дейности да се спазят изисквания по безопасност /нужна сигнализация и пр./.

 

За издадения административен акт се допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1358 Последна промяна: 15:45:29, 22 март 2021