Разрешение №3/01.04.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Петък, 2 Април 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ

отсичане и изкореняване на

дълготрайна дървесна растителност

по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

 

№  3/01.04.2021год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана след постъпило Писмо с вх. №06-00-64/09.03.2021г. от г-н Вълчо Чолаков - Областен управител на област Бургас и копие от писмо с вх. №94-00-328/04.03.2021г. от г-н Веселин Василев - съсобственик на жилищна сграда на административен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“ №39, придружено с молба за премахване на дърво, застрашаващо сграда - паметник на културата в ПИ с идентификатор 07079.609.101, УПИ I-1664, кв. 95, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас на територията на ДЦАУ „Приморие“ и на основание Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас за установяване състоянието на дълготрайната дървесна растителност, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност e извършила оглед на място, разгледала е подробно събраната документация по внесеното заявление и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

  1. На посоченият адрес: ул. „Оборище“ № 39, гр. Бургас, североизточно от съществуваща сграда се намира 1 /един/ брой дълготрайно декоративно широколистно дърво от вид сребролистна липа (Tilia gentea), 1 /един/ брой плодно дърво със случаен произход слива (Prunus cerasifera), не подлежаща на паспортизиране и картотекиране.
  2. Дървото от вид сребролистна липа (Tilia gentea) е с височина над 8 м., след проведена резитба на единични клони. За дървото се наблюдават механични повреди по ствола, не калусирали рани по кората, голямо надземно коренище. Същото е разположено в настилка от тротоарни плочи, като с характерните за вида издънки в основата на стъблото е завзело голяма част от дворното пространството. Стволът на дървото се намира на по-малко от 3 m. от фасадата на съществуваща жилищна сграда в ПИ 07079.609.101, УПИ I-1664, кв. 95, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, при което не са спазени нормативните изисквания на Приложение №1 за отстояние на декоративната растителност от външни стени на сгради и съоръжения към чл. 13 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.
  3. Плодното дърво слива (Prunus cerasifera), е с издънков произход, намиращо се до източна граница на имот и паянтова постройка. Същото няма отстояние от имотната граница,  съгласно чл. 94  от Наредба № 7 за правила и нормативни за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.          

 

            Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 23.03.2021г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно запазването й.

 

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. (1), т. 3 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.(2), т.1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

 

РАЗРЕШАВАМ:

Отсичането и изкореняването на два (2) броя дървета от следните видове: Сребролистна липа (Tilia gentea) – 1 брой, Плодно дърво слива (Prunus cerasifera) – 1 брой;

 

Съгласно чл. 23 ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 45/31.07.2018 год., премахването (отсичането и изкореняването) на растителността се извършва за сметка на Община Бургас, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“. Манипулациите по премахване на растителността, да се извърши от специализирана фирмата, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). Изнасянето на дървесната и вършината да се извърши след маркиране и издаване на транспортен билет от длъжностно лице служител озеленяване при Община Бургас.

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1344 Последна промяна: 15:39:26, 02 април 2021