Разрешение №4/21.04.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Четвъртък, 22 Април 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ
отсичане и изкореняване на
дълготрайна дървесна растителност
по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

№ 4/21.04.2021 год.

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 21.04.2021г.  във връзка с разположението на  опасно декоративно дърво в непосредствена близост  до жил. града  в   Поземлен имот 07079.615.66, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, "Христо Фотев", вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 2874 кв. м, стар номер 6150276, и на основание Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас за установяване състоянието на дълготрайната дървесна растителност, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност e извършила оглед на място и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

След  извършен оглед, комисията констатира, че в границите на посочения поземлен имот , се намира 1  /един/ брой дълготрайно декоративно дърво, което подлежи на премахване, поради  влошеното  му санитарно състояние :

Дълготрайното декоративно дърво, което подлежи на премахване е 1 (един) брой, с подробна характеристика и констатации, както следва: №№ 1

  • Ясеноволистен явор (Acer negundo) с номер №1- един (1) брой;

 

  • Номера на видът e от изготвен Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и чертеж.

 

- 1 бр. дърво от вид Ясеноволистен явор (Acer negundo), №1, височина на дървото: 13 m., диаметър на ствол - 0,30 м. Дървото е с възраст над 25 години. Силно изкривен и наклонен ствол към паркинг, кодоминантна корона,гъби,коренова система излиза от основите на сградата, множество туморни образувания по клоните и целия ствол, вредители, суховършие и много големи сухи клони в короната, дървото е разположено изцяло в асфалтова настилка без отреден цветарник, опасност от падане, наличие на „водни“ леторасти по ствола, липса на кора, механични повреди по ствола, наличие на кабели;

 

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 21.04.2021г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно запазването й.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. (1), т. 3 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.(2), т.1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

РАЗРЕШАВАМ:

Отсичането и изкореняването на един (1) брой дърво  от следния вид:

 

  • Ясеноволистен явор  (Acer negundo) с номер № 1- един (1) брой;

 

Съгласно чл. 23 ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 45/31.07.2018 год., премахването (отсичането и изкореняването) на растителността се извършва за сметка на Община Бургас, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“. Манипулациите по премахване на растителността, да се извърши от специализирана фирмата, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). Изнасянето на дървесната и вършината да се извърши след маркиране и издаване на транспортен билет от длъжностно лице служител озеленяване при Община Бургас.

За издадения административен акт се допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1252 Последна промяна: 10:29:56, 22 април 2021