Разрешение №5/21.04.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Четвъртък, 22 Април 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ

отсичане и изкореняване на

дълготрайна дървесна растителност

по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

 

№ 5/21.04.2021 год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах документацията по реализирането на одобрен идеен проект за ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЙСТВАНЕ НА ПИ С ИДЕНТЕФИКАТОР 07079.615.13 УПИ I, КВ. 141, ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГРАД БУРГАС, ЦАУ „ПРИМОРИЕ“, във  връзка с ПРОГРАМА „МОЯТ ГРАД, МОЯТ КВАРТАЛ, МОЯТА УЛИЦА“, и на основание Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас за установяване състоянието на дълготрайната дървесна растителност, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност e извършила оглед на място, разгледала е подробно събраната документация по одобрения идеен проект и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

В следствие на извършения оглед, комисията констатира, че в границите на
„БЛАГОУСТРОЙСТВАНЕ НА ПИ С ИДЕНТЕФИКАТОР 07079.615.13 УПИ I, КВ. 141, ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГРАД БУРГАС, ЦАУ „ПРИМОРИЕ“, се намират общо 6 /шест/ броя дълготрайни декоративни и 2 /два/ броя плодни дървета, които попадат в обхвата на реконструкцията и подлежат на премахване:

Попадащи в границата на обекта – 6 броя дълготрайни декоративни дървета, 2 бр. плодни дървета, както следва:

За премахване:

Липа (Tilia sp.) с номер № 1- един (1) брой;
Липа (Tilia sp.) с номер № 2- един (1) брой;
Явор (Acer sp.) с номер № 3- един (1) брой;
Слива (Prunus cerasifera) с номер № 4- един (1) брой;
Източна туя (Thuja orientalis) номер № 5- един (1) брой;
Обикновен орех (Juglans regia) номер № 6- един (1) брой;
Смокиня (Ficus carica ) с номер № 7- един (1) брой;
Черница (Morus sp.) с номер № 8- един (1) брой;

 

Плодните дървета на територията на обекта, са както следва : 1 /един/ брой плодно дърво със случаен произход слива (Prunus cerasifera), и  1 /един/ брой плодно дърво със случаен произход смокиня (Ficus carica)  , не подлежащи на паспортизиране и картотекиране.

 

 

 

- 1 бр. дърво от вид Липа (Тilia sp), №1, височина на дървото: 12m., диаметър на ствол - 0,40 м.. Дървото е с възраст над 40 години. Крив и наклонен ствол към улицата, кодоминантна корона, хиспидов рак, вредители, опасност от падане, наличие на „водни“ леторасти по ствола, липса на кора, туморни образувания,наличие на мъх, механични повреди по ствола, наличие на кабели, сухи клони и суховършие, дупки в клоните, плитка коренова система и компрометирана улична и тротоарна настилка, изцяло разположено в асфалт .

 

- 1 бр. дърво от вид Липа (Тilia sp), №2, височина на дървото: 12m., диаметър на ствол - 0,33м.. Дървото е с възраст над 40 години. Изправен ствол, кодоминантна корона, хиспидов рак, вредители, опасност от падане, наличие на „водни“ леторасти по ствола, липса на кора, туморни образувания, наличие на мъх, механични повреди по ствола, наличие на кабели, сухи клони и суховършие, дупки в клоните, плитка коренова система и компрометирана улична и тротоарна настилка, изцяло разположено в асфалт .

 

- 1 бр. дърво от вид Явор  (Acer sp.), №3, височина на дървото: 12m., диаметър на ствол - 0,25 м. Дървото е с възраст над 25 години. Крив и наклонен ствол, кодоминантна корона, гниене в основно разклонение на короната, вредители, опасност от падане, липса на кора, механични повреди по ствола, сухи клони и суховършие, дупки в клоните, плитка коренова система попадаща , в изпълнение на инвестиционното намерение.

 

- 1 бр. дърво от вид Източна туя (Thuja orientalis ), №5 , височина на дървото: 13m., диаметър на ствол - 0,25 м. Дървото е с възраст над 30 години. Крив и наклонен ствол, наличие на бръшлян по целия ствол, едностранна корона, едностранно облистване, опасност от падане, , надлъжна пукнатина в основата, липса на кора, механични повреди по ствола, сухи клони и суховършие, плитка коренова система, попадаща в изпълнение на инвестиционното намерение.

 

- 1 бр. дърво от вид Обикновен орех (Juglans regia ), № 6, височина на дървото: 16m., диаметър на ствол - 0,55 м. Дървото е с възраст над 80 години. Крив и наклонен ствол, кодоминантна корона, надлъжни пукнатики по клоните и по ствола, туморни образования, сухи големи клони, гниене, вредители, опасност от падане, липса на кора, механични повреди по ствола, суховършие, дупки в клоните, попада в изпълнение на инвестиционното намерение.

 

- 1 бр. дърво от вид Черница (Morus sp. ), № 8, височина на дървото: 12m., диаметър на ствол - 0,60 м. Дървото е с възраст над 60 години. Крив и наклонен ствол,  кодоминантна корона, надлъжни пукнатни по клоните и по ствола, гниене в основата, туморни образования, сухи големи клони, предишни провеждани резитби в короната, големи хралупи с гниене по ствола, вредители, опасност от падане, механични повреди по ствола, дупки в клоните, попада в изпълнение на инвестиционното намерение.

 

Номерата на видовете са от изготвен Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и чертеж.

 

            Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 21.04.2021г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно запазването й.

 

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. (1), т. 3 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.(2), т.1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

РАЗРЕШАВАМ:

Отсичането и изкореняването на шест (6) броя дървета от следните видове:

 

Липа (Tilia sp.) с номер № 1- един (1) брой;
Липа (Tilia sp.) с номер № 2- един (1) брой;
Явор (Acer sp.) с номер № 3- един (1) брой;
Източна туя (Thuja orientalis) номер № 5- един (1) брой;
Обикновен орех (Juglans regia) номер № 6- един (1) брой;
Черница (Morus sp.) с номер № 8- един (1) брой;

 

Съгласно чл. 23 ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 45/31.07.2018 год., премахването (отсичането и изкореняването) на растителността се извършва за сметка на Община Бургас, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“. Манипулациите по премахване на растителността, да се извърши от специализирана фирмата, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). Изнасянето на дървесната и вършината да се извърши след маркиране и издаване на транспортен билет от длъжностно лице служител озеленяване при Община Бургас.

 

За издадения административен акт се допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1844 Последна промяна: 11:29:16, 22 април 2021