РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 09/10.05.2024 год.

Петък, 10 Май 2024
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 21.02.2024г. в предвид започнали ремонтни дейности по подмяна на подземни комуникации и  последващо възстановяване на настилките на улица „Уилям Гладстон“, в участъка  между бул. „Иван Вазов“ и ул. „Свети Климент Охридски“, по плана на ЦГЧ, обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР БУРГАС“, подобект 10: БУЛ. ГЛАДСТОН – ОТ ОТ 374А ДО ОТ 314, на основание Заповед №3841/13.11.2023г.  на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. от Кмета на Община Бургас, за установяване състоянието на дълготрайната дървесна растителност с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност e извършила оглед на място, разгледала е подробно събраната документация, имаща отношение към дълготрайната дървесна растителност, разположена в тротоарна площ на улицата и е дала заключение за състоянието на растителността:

В тротоарната настилка по протежение на улицата и радиуса на закръгления на кръстовища с пресичащите я улици се намират дълготрайни декоративни широколистни дървета от вид: Южна копривка (Celtis australis) - с номера №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;, Липа (Tilia sp.) - с номера №№ 46;

Комисията изготви санитарна експертиза на дърветата, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас.

 

Номерата на видовете са от чертеж Санитарна експертиза, от Проект: „Уилям Гладстон“, в участъка  между бул. „Иван Вазов“ и ул. „Свети Климент Охридски“, по плана на ЦГЧ, обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР БУРГАС“, подобект 10: БУЛ. ГЛАДСТОН – ОТ ОТ 374А ДО ОТ 314,

 

Дърветата са на възраст над 40г., с диаметри на стволовете над 30см., с увредена структура на корени, ствол, корона и хабитус, деформирали са настилката и подземни комуникации. Дървесината на дърветата е със силно намалени физико-механични свойства /якост, коравина, еластичност, твърдост/. Същите са с проведени предишни многократни резитби за обезопасяване на тротоарите на улицата, за предотвратяване на инциденти в следствие предишни увреждания по клони и стволове. Кората и дървесината на дърветата са с видими мицели на дървесинно разрушаващи гъби причиняващи кореново и стъблено гниене. Дърветата се развиват в нарушена градска среда /ограничени растежни условия за вида, неподходящи за улично редово засаждане, през близки разстояния, с намалена дълговечност, слаба жизненост/. Същите са с надземна коренова система, довела до деформиране на тротоарната настилка, което затруднява движението по тротоарите.

Коренова система на дърветата:

Дървета са с повърхностно развита коренова система с хоризонтални корени, намиращи се под асфалтовата усилена настилка, тротоарни плочи и бетонови основи на прилежащи сгради. За територията е характерно нарушена структура и хидрология на почвата, затруднено отводняване. При част от дърветата се наблюдават видими корени с кореново гниене и кухини в основата на кореновата шийка, причинено от развитието на дървесиноразрушаващи гъби, както и от третирането на тротоарите с химични препарати и сол.

Стволове на дърветата:

Стволовете на дърветата са с диаметър - над 20 см, височина над 5м. и голяма тежест. При 30% от дърветата се наблюдава изкривяване на стволовете с изместване центъра на тежестта по посока улицата или към сградите. Стволовете на дърветата са с видими наранявания по кората и дървесината. По същите са налични множество повреди, механични наранявания, липсваща кора, над 60% от дърветата са обхванати от дървесиноразрушаващи гъби, както и некрози. Наблюдава се липса на покриваща дървесина, пукнатини, загнила сърцевина, гнилостни процеси (бяло и кафяво гниене), вредители.

 

Корони на дърветата:

Дърветата са със средни корони, изнесени към сгради и улицата. Гъстотата на короната на дърветата е средна, представена главно от стволове. Короните са дисбалансирани /неравномерно разпределени над улици и тротоари/. Същите са постоянно изложени на вятър в допълнително условие на въздушен тунел /ориентиран северозапад – север/. Съотношение на живата корона е около 60-70%. Налични са сухи и счупени висящи клони с малък диаметър. Короните са с проведени резитби през предходни години, поради проблеми и паднали клони. По направените отрези от предишни частични резитби има наличие на кафяво гниене. Част от клоните са с надлъжни пукнатини, кодоминантни (V-образни) разклонения, слаби връзки, липсваща кора.

На база направените констатации и на основание чл. 23, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год.), комисията е преценила, че съществуващата растителност е в лошо и незадоволително санитарно състояние, с ниска дълговечност и декоративни качества. При реконструкцията на тротоарите и при изкопните дейности за постигане на вертикалната планировка на улицата ще се увреди кореновата система на дърветата и ще се увеличи многократно рискът от тежки злополуки и инциденти.

Дърветата са компрометирани, опасни и негодни да изпълняват предназначението си по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас - да подобряват жизнената среда и облика на населеното място, поради което комисията счита, че следва да се извърши задължителното премахване на общо 43 /четиридесет и три/ броя широколистни дървета от вид: Южна копривка (Celtis australis) - с номера №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;, Липа (Tilia sp.) - с номера №№ 46;

            Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 21.02.2024г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно запазването на растителността.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. (1), т.1, т.2 т.3 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.(2), т.1, т. 2, т.3,  т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г. и въз основа на правомощията, предоставени със Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас.

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на общо 43 /четиридесет и три/ броя широколистни дървета от вид: Южна копривка (Celtis australis) - с номера №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;, Липа (Tilia sp.) - с номера №№ 46;.

 

Премахването (отсичането и изкореняването) на растителността да се извърши за сметка на Община Бургас, след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел КИОБ при Община Бургас, „ЦАУ Приморие“.

Манипулациите по премахване на растителността, да се извършат от специализирана фирма, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.) в присъствието на длъжностни лица при отдел СОЕЕ или КИОБ при Община Бургас, като своевременно се изнесе дървесният отпадък и се почисти околното пространство.      

Изнасянето на дървесината и вършината да се извърши след маркиране и издаване на превозен билет, съобразно изискванията на чл. 23, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас.

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на решението със следните мотиви:  започналия ремонт на ул.„Уилям Гладстон“, в участъка  между бул. „Иван Вазов“ и ул. „Свети Климент Охридски“, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас и извършените ремонтно - възстановителни дейности на водопроводната мрежа, както и предстоящите дейности по изграждане на подземна и надземна инфраструктура превръщат дълготрайните декоративни дървета в потенциална опасност за преминаващи пешеходци по прилежащия тротоар, за преминаващи и паркирани превозни средства, за живущите на посочения административен адрес, както и за работниците извършващи ремонта.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 205 Последна промяна: 12:26:52, 10 май 2024