РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 1/16.01.2023 год.

Понеделник, 16 Януари 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

№ 1/16.01.2023 год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило Заявление с вх. №ЕД-4227/01.11.2022г. от Иван Димитров Цъцаров – собственик на недвижим имот, намиращ се на админ. адрес: гр. Бургас, ул. „Единадесета“, ПИ с ид. 07079.701.506, по плана на кв. Банево, гр. Бургас с искане за отсичане на три броя широколистни дървета, разположени в прилежаща тротоарна площ на посочения адрес и на основание Заповед №2894/06.10.2021г. на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място и е изготвила констативен протокол от дата 16.11.2022г. със следното заключение за състоянието на растителността:

Пред имот, с идентификатор 07079.701.95, с админ. адрес ул. „Единадесета“ , кв. Банево, гр. Бургас, в прилежаща тротоарна площ се намират 3 /три/ броя декоративни дървета от вид: Гледичия (Gleditsia triacanthos) - с номера №№ 1, 2, 3;

  • Комисията изготви санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас;

Дърветата се намират в зона с постоянно натоварване от пешеходци и моторни превозни средства. Те са на видима възраст над 30 г. с височина около 12м, с нарушени физиологични, декоративни качества и устойчивост. Растителността се намира в нарушена среда /ограничени растежни условия за вида, засадени улично, редово в тротоара през близки разстояния, с намалена дълговечност, слаба жизненост/. Същите са постоянно изложени на вятър.

Тъй като дървесната растителност е в непосредствена близост до подход към имота и главен достъп за обект, попада в радиуса на струпване и преминаване на човекопоток, и поради хабитус и фитосанитарното им състояние към момента на огледа, дърветата са потенциално опасни от евентуално падане или прекършване и са предпоставка за инциденти.

За дърветата от вид Гледичия (Gleditsia triacanthos) са изготвени санитарни експертизи, съгласно Приложение №1, към чл.7, ал.2. от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. и схема на разположението им.

От направените експертизи е установено, че дърветата са на възраст над 30 години със затихващ прираст, намалена дълговечност, конфликтни дървета с увредена структура на короната, надземно коренище, туморни образувания, наличие на суховършие и вредители, едностранна корона, дисбалансирана и наклонена към главната пътна артерия.

В този си вид и месторазположение, така описаната дървесна растителност е с надземна коренова система, едностранна корона, наклонена към уличното платно, възпрепятства безопасното преминаване по тротоара. Растителността подлежи на премахване на основание чл. 23, ал. (2), т. 1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.. Констатациите на комисията са обективирани в протокол от 16.11.2022г. и същата предлага да бъда проведена процедура за премахване на три броя дърветата по реда на чл.63 от ЗУТ и Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас.

Предвид гореизложеното и предложението на комисията, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, вр. с чл. 19, ал. 1, т. 3 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, т.1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

 

Р А З Р Е Ш А В А М :

 

Отсичането и изкореняването на 3 /три/ броя широколистни дървета от вид гледичия (Gleditsia triacanthos) с номера №№ 1, 2, 3;

Премахването (Отсичането и изкореняването) на растителността да се извърши след проведено маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Освобождение“, съгласно констатациите на комисията. Манипулациите по отсичането на дърветата да се извършат от специализирана фирма, отговаряща за поддържането на район „Освобождение“, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищен отпадък и да се почисти околното пространство. Изнасянето на дървесната и вършината да се извърши след маркиране и издаване на превозен билет от длъжностно лице при Община Бургас отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Освобождение“.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

На основание чл. 179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 334 Последна промяна: 17:14:08, 16 януари 2023