РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 18/17.05.2023 год.

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 26 Май 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

№ 18/17.05.2023 год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 29.06.2022г. в предвид стартирането на ремонтните дейности и възстановяване на настилки на обект: Ремонт на паркинг с паркоелементи до кръстовището на ул. "Карлово" с ул. "Калофер" гр. Бургас“ в УПИ XI-628, ПИ с идентификатор 07079.607.628 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас и на основание Заповед №2894/06.10.2021г. на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. от Кмета на Община Бургас, за установяване състоянието на дълготрайната дървесна растителност e извършила оглед на място на 29.06.2023г., при който е установила, че в поземления имот с идентификатор 07079.607.628 са разположени общо 23 /двадесет и три/ броя широколистни дървета от следните видове: Гледичия (Gleditsia triacanthos) - 7 бр. с номера №№ 1; 3; 4; 8; 9; 10; 11;, Японска софора (Sophora japonica) - 4 бр. с номера №№ 2; 5; 19; 20;, Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - 2 бр. с номер № 21; 22;, Южна копривка (Celtis australis) - 4 бр. с номера №№ 6; 7; 14; 18; Дребнолистна липа (Tilia cordata) - 1 бр. с номера № 15;, Източен чинар (Platanus orientalis) - 3 бр. с номера №№ 12; 13; 23; и Каталпа (Catalpa bignonioides) - 2 бр. с номера №№ 16; 17; и плодни дървета от вид Джанка (Prunus cerasifera). За дърветата са изготвени санитарни експертизи, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от „Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас“, както и схема за тяхното разположение в имота.

От направената експертиза е установено, че дърветата са на възраст над 30г., с диаметри на стволовете над 20см., силно изразено суховършие на повечето дървета, с нарушени физиологични, декоративни качества и устойчивост. Дървесината на дърветата е със силно намалени физико-механични свойства /якост, коравина, еластичност, твърдост/. Някои от тях са с проведени предишни частични резитби за обезопасяване на тротоарите на улицата в близост до имотната граница, за предотвратяване на инциденти в следствие предишни увреждания по клони и стволове. Кората и дървесината на дърветата са с видими мицели на дървесино - разрушаващи гъби, причиняващи кореново и стъблено гниене. Същите са с изкривен и наклонен ствол, наличие на хралупи, загнивания в основата, суховършия и изнесена небалансирана корона към тротоар и улица.

За дърветата не са полагани грижи през годините, като за същите е характерно намалена дълговечност, слаба жизненост.

 

Коренова система на дърветата:

За територията е характерно нарушена структура и хидрология на почвата, затруднено отводняване. При част от дърветата се наблюдават видими корени с кореново гниене и кухини в основата на кореновата шийка, причинено от развитието на дървесино - разрушаващи гъби.

 

Стволове на дърветата:

Стволовете на дърветата са с диаметър - над 20 см, височина над 4м. и голяма тежест. При 30% от дърветата се наблюдава изкривяване на стволовете с изместване центъра на тежестта по посока улицата. Стволовете на дърветата са с видими наранявания по кората и дървесината. По същите са налични множество повреди, механични наранявания, липсваща кора, над 50% от дърветата са обхванати от катерлива лиана /бръшлян/. Наблюдава се липса на покриваща дървесина, пукнатини, загнила сърцевина, гнилостни процеси (бяло и кафяво гниене), вредители.

 

Корони на дърветата:

Дърветата са със средно големи корони, някои от които изнесени към улицата.

Гъстотата на короната на дърветата е малка, липсата на формирани вътрешни основни клони, води до намалена устойчивост на вятър и увеличаване на натоварването в основата на същите.

Короните са дисбалансирани /неравномерно разпределени над улици и тротоари/. Същите са със силно изразено суховършие на повечето дървета и постоянно изложени на вятър. Съотношение на живата корона е около 30-40%. Короните на част от дърветата са с проведени частични резитби през предходни години, поради проблеми и паднали клони. По направените отрези от предишни частични резитби има наличие на кафяво гниене. Част от клоните са с надлъжни пукнатини, кодоминантни (V-образни) разклонения, слаби връзки, липсваща кора.

 

При стартирането на ремонтните дейности и възстановяване на настилките на обект: Ремонт на паркинг с паркоелементи до кръстовището на ул. "Карлово" с ул. "Калофер" гр. Бургас“ на адрес: ж.к. „Лазур“, УПИ XI-628, гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.607.628 се налага премахването на общо 23 /двадесет и три/ броя широколистни дървета от следните видове: Гледичия (Gleditsia triacanthos) - 7 бр. с номера №№ 1; 3; 4; 8; 9; 10; 11;, Японска софора (Sophora japonica) - 4 бр. с номера №№ 2; 5; 19; 20;, Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - 2 бр. с номер № 21; 22;, Южна копривка (Celtis australis) - 4 бр. с номера №№ 6; 7; 14; 18; Дребнолистна липа (Tilia cordata) - 1 бр. с номера № 15;, Източен чинар (Platanus orientalis) - 3 бр. с номера №№ 12; 13; 23; и Каталпа (Catalpa bignonioides) - 2 бр. с номера №№ 16; 17; и плодни дървета от вид Джанка (Prunus cerasifera). С ремонтните дейности и полагането на паркоелементи ще бъде открита в голяма степен кореновата система на дърветата и същите на практика ще бъдат полу-изкоренени и опасни за преминаващите граждани, работници на обекта и паркираните автомобили. Всички описани дървета, не могат да бъдат укрепени и запазени.

На база направените констатации и на основание чл. 23, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год.), комисията е преценила, че съществуващата растителност е в лошо санитарно състояние, с ниска дълговечност и декоративни качества. При ремонтните дейности за постигане на вертикалната планировка на паркингът, ще се увреди кореновата система на дърветата и ще се увеличи многократно рискът от тежки злополуки и инциденти.

 

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 29.06.2022г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно запазването на растителността.

В изпълнение разпоредбите на Раздел II от Административнопроцесуалния кодекс е открито производство по издаване на Разрешение за премахване на общо 23 /двадесет и три/ броя широколистни дървета, уведомление за което е оповестено на 7 април 2023г. на интернет страницата на Община Бургас и на таблото за обявления.

 

Предвид гореизложеното и предложението на комисията, на основание чл. 63, ал. 2 от „Закона за устройство на територията“, вр. с Чл.19 ал. (1), т. 1 от „Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност“, Чл. 23, ал. (2), т. 1 и т. 5 от „Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас“, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, протокол № 45/31.07.2018 год.,

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на общо 23 /двадесет и три/ броя широколистни дървета от следните видове: Гледичия (Gleditsia triacanthos) - 7 бр. с номера №№ 1; 3; 4; 8; 9; 10; 11;, Японска софора (Sophora japonica) - 4 бр. с номера №№ 2; 5; 19; 20;, Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - 2 бр. с номер № 21; 22;, Южна копривка (Celtis australis) - 4 бр. с номера №№ 6; 7; 14; 18; Дребнолистна липа (Tilia cordata) - 1 бр. с номера № 15;, Източен чинар (Platanus orientalis) - 3 бр. с номера №№ 12; 13; 23; и Каталпа (Catalpa bignonioides) - 2 бр. с номера №№ 16; 17; и плодни дървета от вид Джанка (Prunus cerasifera).

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Възложителя на обекта или собственика на поземления имот, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Зора“. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство. Изнасянето на дървесната и вършината да се извърши след маркиране и издаване на транспортен билет от длъжностно лице при Община Бургас или отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Зора“, община Бургас. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на решението със следните мотиви: Ремонтните дейности и възстановяването на настилки на обект: Ремонт на паркинг с паркоелементи до кръстовището на ул. "Карлово" с ул. "Калофер" гр. Бургас“ на адрес: ж.к. „Лазур“, УПИ XI-628, гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.607.628, не търпи отлагане поради огромния недостиг на паркоместа в района и започващия летен туристически сезон.

На основание чл. 179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 263 Последна промяна: 16:17:21, 26 май 2023