РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 2/06.02.2023 год.

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 6 Февруари 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

2/06.02.2023 год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление рег. №70-00-4877/15.06.2022г. от фирма „Понтика ГР“ ЕООД с ЕИК 202217136 представлявана от г-н Харалампи Миринчев, в качеството си на строител и пълномощник на собственици на поземлен имот с идентификатор 07079.616.66 по КК на гр. Бургас, с искане за отсичане на два броя широколистни дървета на основание Заповед №2894/06.10.2021г. на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Заявлението е постъпило от фирма явяваща се пълномощник на собственици на недвижим имот, която има инвестиционно намерение за строителство на обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В ПАРТЕРА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.188 ПО КК НА ГР.БУРГАС, УПИ XII-1978,1979 В КВ.59, ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС“ Към искането е представена Фитосанитарна експертна оценка по част „Паркоустройство и благоустройство, съгласно който е предвидено премахването на два броя широколистни дървета.

Във връзка със заявлението комисия, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас e извършила на 15.10.2022г. оглед на място на дървета, находящи се на територията източният тротоар на ул. „Цар Калоян“ № 67;67А от вида Дребнолистна липа /Tilia cordata/ с номера както следва №№ 112, 113;. За дърветата е изготвена санитарна експертиза, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас. От направената експертиза е установено, че дърветата са на възраст над 25 години с нормален прираст, дълговечност, короните са симетрични и балансирани, клони, наличие на вредители по дървесината, надземни корени. На посоченият адрес: ул. „Цар Калоян“ № 67;67А, гр. Бургас, южно от входа на новострояща се многофамилна жилищна сграда се разположени два (2) бр. дълготрайна декоративна широколистна дървесна растителност от вид Дребнолистна липа (Tilia cordata), като е разположена в настилка от тротоарни плочи, в зона с постоянно натоварване от пешеходци и моторни превозни средства, като с характерните за вида издънки в основата на стъблото е завзело голяма част от пространството за преминаване.

Констатациите на комисията са обективирани в протокол от дата 15.10.2022г. и същата предлага за дърветата да бъдат премахнати на по реда на ЗУТ .

Предвид гореизложеното и предложението на комисията, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, вр. с чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2 т. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

 

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на два (2) броя дървета от вид: Дребнолистна липа (Tilia cordata) с номер № 112;113.

Съобразно Приложение №4 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица са заплатили такса Разрешение за отсичане чрез приходна квитанция номер 0000711789 от дата 03.11.2022 год.

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“, съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

Транспортирането на дървесината и вършината да се извърши след маркиране и издаване на превозен билет от длъжностно лице при Община Бургас отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“.

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на решението със следните мотиви: неотложни СМР и аварийни ремонтни дейности възникнали във връзка със завършването на фасадата на новоизграждащата се жилищна сграда.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

На основание чл. 179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 135 Последна промяна: 11:54:36, 06 февруари 2023