РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 5 / 30.03.2023 год.

Петък, 31 Март 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

5 / 30.03.2023 год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 19.08.2022г. в предвид започнали ремонтни дейности по подмяна на подземни комуникации и последващо възстановяване на настилките на улица „Левски“, в участъка между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Шейново“ по плана на ЦГЧ, обект: „Реконструкция на ул. „Васил Левски“ от о.т.2 до о.т.342, гр. Бургас“ гр. Бургас и на основание Заповед №2894/06.10.2021г. на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. от Кмета на Община Бургас, за установяване състоянието на дълготрайната дървесна растителност с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност e извършила оглед на място, разгледала е подробно събраната документация, имаща отношение към дълготрайната дървесна растителност, разположена в тротоарна площ на улицата и е дала заключение за състоянието на растителността:

  • В тротоарната настилка по протежение на улицата и радиуса на закръгления на кръстовища с пресичащите я улици се намират дълготрайни декоративни широколистни дървета от вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - с номер №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57;
  • Комисията изготви санитарна експертиза на дърветата, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас.

 

Номерата на видовете са от чертеж Санитарна експертиза, от Проект: „ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ГР. БУРГАС“; Обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС“; „ПОДОБЕКТ 11 - УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОТ ОТ 402 ДО ОТ 344“;

 

Дърветата са на възраст над 50г., с диаметри на стволовете над 30см., с увредена структура на корени, ствол, корона и хабитус, деформирали са настилката и подземни комуникации. Дървесината на дърветата е със силно намалени физико-механични свойства /якост, коравина, еластичност, твърдост/. Същите са с проведени предишни многократни резитби за обезопасяване на тротоарите на улицата, за предотвратяване на инциденти в следствие предишни увреждания по клони и стволове. Кората и дървесината на дърветата са с видими мицели на дървесинно разрушаващи гъби причиняващи кореново и стъблено гниене. Дърветата се развиват в нарушена градска среда /ограничени растежни условия за вида, неподходящи за улично редово засаждане, през близки разстояния, с намалена дълговечност, слаба жизненост/. Същите са с голяма тежест на стволовете, надземна коренова система, довела до деформиране на тротоарната настилка, което затруднява движението по тротоарите.

 

Коренова система на дърветата:

Дървета са с повърхностно развита коренова система с хоризонтални корени, намиращи се паважна усилена настилка, тротоарни плочи и бетонови основи на прилежащи сгради. За територията е характерно нарушена структура и хидрология на почвата, затруднено отводняване. При част от дърветата се наблюдават видими корени с кореново гниене и кухини в основата на кореновата шийка, причинено от развитието на дървесиноразрушаващи гъби, както и от третирането на тротоарите с химични препарати и сол.

Стволове на дърветата:

Стволовете на дърветата са с диаметър - над 30 см, височина над 5м. и голяма тежест. При 70% от дърветата се наблюдава изкривяване на стволовете с изместване центъра на тежестта по посока улицата или към сградите. Стволовете на дърветата са с видими наранявания по кората и дървесината. По същите са налични множество повреди, механични наранявания, липсваща кора, над 80% от дърветата са обхванати от дървесиноразрушаващи гъби, както и некрози. Наблюдава се липса на покриваща дървесина, пукнатини, загнила сърцевина, гнилостни процеси (бяло и кафяво гниене), вредители.

 

Корони на дърветата:

Дърветата са със средни корони, изнесени към сгради и улицата.

Гъстотата на короната на дърветата е средна, представена главно от стволове, липса на формирани вътрешни основни клони, водещи до намалена устойчивост на вятър и увеличаване на натоварването в основата на същите.

Короните са дисбалансирани /неравномерно разпределени над улици и тротоари/. Същите са постоянно изложени на вятър в допълнително условие на въздушен тунел /ориентиран североизток – югозапад/. Съотношение на живата корона е около 20-30%. Налични са сухи и счупени висящи клони с малък диаметър. Короните са с проведени резитби през предходни години, поради проблеми и паднали клони. По направените отрези от предишни частични резитби има наличие на кафяво гниене. Част от клоните са с надлъжни пукнатини, кодоминантни (V-образни) разклонения, слаби връзки, липсваща кора.

На база направените констатации и на основание чл. 23, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год.), комисията е преценила, че съществуващата растителност е в лошо санитарно състояние, с ниска дълговечност и декоративни качества. При реконструкцията на тротоарите и при изкопните дейности за постигане на вертикалната планировка на улицата ще се увреди кореновата система на дърветата и ще се увеличи многократно рискът от тежки злополуки и инциденти.

Дърветата са компрометирани, опасни и негодни да изпълняват предназначението си по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас - да подобряват жизнената среда и облика на населеното място, поради което комисията счита, че следва да се извърши задължителното премахване на общо 19 /деветнадесет/ броя дървета от вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - с номер №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57;

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 19.08.2022г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно запазването на растителността.

В изпълнение разпоредбите на Раздел II от Административнопроцесуалния кодекс е открито производство по издаване на Разрешение за премахване на 19 / деветнадесет / броя декоративни, уведомление за което е оповестено на 09 февруари 2023г. на интернет страницата на Община Бургас и на таблото за обявления.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. (1), т.1, т.2 т.3 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.(2), т.1, т. 2, т.3, т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г. и въз основа на правомощията, предоставени със Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас.

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на общо 19 / деветнадесет/ броя дървета от вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - с номер №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57;

Премахването (отсичането и изкореняването) на растителността да се извърши за сметка на Община Бургас, след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел КИОБ при Община Бургас, „ЦАУ Приморие“.

  • по премахване на растителността, да се извършат от специализирана фирма, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.) в присъствието на длъжностни лица при отдел СОЕЕ или КИОБ при Община Бургас, като своевременно се изнесе дървесният отпадък и се почисти околното пространство.

Изнасянето на дървесината и вършината да се извърши след маркиране и издаване на превозен билет, съобразно изискванията на чл. 23, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас.

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на решението със следните мотиви: започналия ремонт и „Левски“, в участъка между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Шейново“ по плана на ЦГЧ, обект: „Реконструкция на ул. „Васил Левски“ от о.т.2 до о.т.342, гр. Бургас“ гр. Бургас и извършените ремонтно - възстановителни дейности на водопроводната мрежа, както и предстоящите дейности по изграждане на подземна и надземна инфраструктура превръщат дълготрайните декоративни дървета в потенциална опасност за преминаващи пешеходци по прилежащия тротоар, за преминаващи и паркирани превозни средства, за живущите на посочения административен адрес, както и за работниците извършващи ремонта.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 342 Последна промяна: 10:09:18, 04 април 2023