УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Сряда, 21 Февруари 2024
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

 

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 3 /три/ броя широколистни дървета от вид: ясенолистен явор (Acer negundo), (с номер № 12;13;14);

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност
по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

№  ………………… / …………………………. год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах искане № 94-01-36830/06.11.2023г. и изготвения констативен протокол от дата 30.11.2023г. и предвид състоянието на декоративните дървета намиращи се в западен тротоар на ул. „Славянска“6, гр. Бургас, централна градска част, и на основание Заповед №2894/06.10.2021г. на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

              Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас, за установяване състоянието на дълготрайната дървесна растителност, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност e извършила оглед на място, разгледала е подробно обстоятелствата за разположените в тротоарна площ дървета в централна градска част и е дала следното заключение за тяхното състояние:

В тротоар на ул. „Славянска“6 гр. Бургас, представителна зона с интензивно пешеходно движение, се намират широколистни дървета от вид: ясенолистен явор (Acer negundo) – 3 броя;  

            Комисията изготви санитарна експертиза на дървото, съгласно Приложение № 1, към чл. 7, ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас.

            Номерата  на дърветата са нанесени в план схема.

Дърветата са с възраст над 20г., с диаметър на ствола над 15-20см., височина на короните до 5 м.

Коренова система на дърветата:

Дърветата са с ограничена коренова система засадени в тротоар с малък габарит и цветарници. За територията е характерно нарушена структура и хидрология на почвата. Кореновата система повдига и пропуква настилката. Тротоара е неравен за преминаване на инвалиди и детски колички и не може да се използва по предназначение в нужната му ширина.

Стволовете на дърветата:

Стволовете на дърветата са малки с диаметър 15-20см. По тях са налични механични повреди, както и вредители. На едно от дърветата стъблото е надлъжно пропукано от кореновата шийка до короната. 

Короните на дърветата:

Височината на дърветата е до 5 метра, без извършвани резитби през годините. По част от клоните на дърветата са налични сухи клони.  Дърветата са постоянно изложени на вятър север юг.

На база направените констатации и на основание чл. 23, ал. 2, т. 3, от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год.), комисията е преценила, че дърветата затрудняват преминаването по тротоара и строителството на бъдеща сграда.

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 30.11.2023г., които възприемам изцяло и на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 19, ал. 1,  от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност на основание и чл. 23, ал.2, т. 1, от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2. Протокол № 45/31.07.2018 г.) и въз основа на правомощията, предоставени ми със Заповед №2894/06.10.2021г. на Кмета на Община Бургас.

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на 3 /три/ броя дървета от вид: ясенолистен явор (Acer negundo);

Премахването (отсичането и изкореняването) на растителността да се извърши за сметка на възложителя, след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от Отдел КИОБ при Община Бургас, „ЦАУ Приморие“.

            Манипулациите по премахване на растителността, да се извършат от специализирана фирма, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.) в присъствието на длъжностни лица при Отдел СОЕЕ или КИОБ при Община Бургас, като своевременно се изнесе дървесният отпадък и се почисти околното пространство.      

Изнасянето на дървесината и вършината да се извърши след маркиране и издаване на превозен билет, съобразно изискванията на чл. 23, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл. 72, ал. 1 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ - Бургас за сведение. На основание чл. 179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 116 Последна промяна: 17:13:04, 21 февруари 2024