УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
четвъртък, 10 юни 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 55 /петдесет и пет/ броя широколистни дървета от вид: Ясен (Fraxinus sp.) - с номера №№ 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 80, 86, 87, 89, 90, 91, 109, 110, 112, 113, 114, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131; и вид: Липа (Tilia sp.) – с номера №№ 17, 74, 75, 115;

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

…………./……………….год.

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 09.06.2021г. в предвид започнали ремонтни дейности по подмяна на подземни комуникации и  последващо възстановяване на настилките на улица „Цар Самуил“, в участъка между ул. „Уилям Гладстон“ и бул. „Мария Луиза“ по плана на ЦГЧ, гр. Бургас и на основание Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. от Кмета на Община Бургас, за установяване състоянието на дълготрайната дървесна растителност с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност e извършила оглед на място, разгледала е подробно събраната документация, имащи отношение към дълготрайната дървесна растителност, разположена в прилежаща тротоарна площ на улицата и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

  • В тротоарната настилка по протежение на улицата се намират дълготрайни декоративни широколистни дървета от вид: Ясен (Fraxinus sp.) - с номера №№ 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 80, 86, 87, 89, 90, 91, 109, 110, 112, 113, 114, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131; и вид: Липа (Tilia sp.) – с номера №№ 17, 74, 75, 115;
  • Комисията изготви санитарна експертиза на дърветата, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас.

Номерата на видовете са от чертеж Санитарна експертиза, от Проект: „ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ГР. БУРГАС; Обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС“; „ПОДОБЕКТ 12 - УЛ. „ЦАР САМИУЛ“ ОТ ОТ 409 ДО ОТ 367“ и „ПОДОБЕКТ 05 - УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ ОТ 413 ДО ОТ 410“;

Дърветата са на приблизителна възраст 40г. с височина на короната над 7 м., диаметри на стволовете над 30см., конфликтни дървета с увредена структура, с проведени драстични резитби ( на ‘‘глава‘‘ и на скелетни клони)  за обезопасяване на пространството и предотвратяване на инциденти в следствие предишни увреждания по клони. Дърветата се развиват в нарушена среда /ограничени растежни условия за вида, засадени улично редово, през близки разстояния, с намалена дълговечност, слаба жизненост/. Същите са с голяма тежест на стволовете и короните, постоянно изложени на вятър, в допълнително условие на въздушен тунел /ориентиран североизток – югозапад/.

Коренова система на дърветата:

Дървета са с повърхностно развита коренова система с хоризонтални корени, намиращи се под асфалт, тротоарни плочи и бетонови основи на прилежащи сгради. За територията е характерно нарушена структура и хидрология на почвата, затруднено отводняване. При част от дърветата се наблюдават видими кухини и хралупи в основата на ствола на дърветата, причинено от развитието на дървесиноразрушаващи гъби, както и от третирането на тротоарите с химични препарати и сол. При по голямата част от видовете по протежение на улицата има видимо надземно коренище, в следствие на което е силно компрометирана тротоарната и уличната настилка.

Стволове на дърветата:

Стволовете на дърветата са с голям диаметър - над 30 см, височина над 7м. и голяма тежест. При 70% от дърветата се наблюдава изкривяване на стволовете с изместване центъра на тежестта по посока улицата или към сградите. Стволовете на някои от дърветата са с видими наранявания по кората и дървесината от високи автомобили /на височина 3-4м./. Част от стволовете на дърветата са кодоминантни / V-образни/. По стволовете са налични множество повреди, механични наранявания, липсваща кора при някои от дърветата до 80% , както и некрози. Наблюдава се липса на покриваща дървесина, пукнатини, загнила сърцевина, гнилостни процеси (бяло и кафяво гниене), вредители, наличие на дървесиноразрушаващи гъби на около 80% от дърветата в този участък.

Корони на дърветата:

Дърветата са със средни корони, изнесени към жилищните сгради и улицата.

Гъстотата на короната на дърветата е нормална, но има на места липса на формирани вътрешни основни клони, водещи до намалена устойчивост на вятър и увеличаване на натоварването в основата на същите.

Короните са дисбалансирани /неравномерно разпределени над улици и тротоари/. Същите са постоянно изложени на вятър в допълнително условие на въздушен тунел /ориентиран североизток – югозапад/. Съотношение на живата корона е около 50%-70%. Налични са много сухи и счупени висящи клони с малък диаметър. Короните са с проведени резитби през предходни годините, поради проблеми и паднали клони. По направените отрези от предишни частични резитби има наличие на кафяво гниене. Част от клоните са с надлъжни пукнатини, кодоминантни (V-образни) разклонения, слаби връзки, кухини, липсваща кора.

В тротоарната настилка по протежение на улицата се намират дълготрайни декоративни широколистни дървета от вид: Ясен (Fraxinus sp.) - с номера №№ 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 80, 86, 87, 89, 90, 91, 109, 110, 112, 113, 114, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131; и вид: Липа (Tilia sp.) – с номера №№ 17, 74, 75, 115.

На  база  направените констатации, и на основание чл. 23 ал. (2) т. 1 и т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. комисията е решила, че поради влошеното санитарно състояние на съществуващата растителност, реконструкцията на пространството и възможността за увреждане и настъпване на предстоящи инциденти, следва да се предприемат мерки по премахването й. Към момента на огледа, следствие на влошеното им състояние, представляват компрометирана растителност, и са опасни и негодни да изпълняват предназначението си по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас – да подобрява жизнената среда и облика на населеното място и т.н., следва да се извърши задължителното премахване на общо 38 /тридесет и осем/ броя  дървета Ясен (Fraxinus sp.) - с номера №№ 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 80, 86, 87, 89, 90, 91, 109, 110, 112, 113, 114, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131; Липа (Tilia sp.) – с номера №№ 17, 74, 75, 115.

Премахването на дърветата да се извърши след проведено маркиране от специалист от отдел КИОБ, община Бургас, съгласно констатациите на комисията, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.)

Манипулациите по премахване на посочените дървета, да се извърши от специализирана и лицензирана фирма в присъствието на длъжностни лица при отдел „СОЕЕ“ или „КИОБ“, Община Бургас, като своевременно се изнесе дървесният отпадък и се почисти околното пространство.

 

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 09.06.2021г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно запазването й.

 

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. (1), т.1, т. 3 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.(2), т.1, т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г. и въз основа на правомощията, предоставени със Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас.

РАЗРЕШАВАМ:

Отсичането и изкореняването на общо 38 /тридесет и осем/ броя дървета от вид:  Ясен (Fraxinus sp.) - с номера №№ 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 80, 86, 87, 89, 90, 91, 109, 110, 112, 113, 114, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131; и вид: Липа (Tilia sp.) – с номера №№ 17, 74, 75, 115;

Съгласно чл. 23 ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 45/31.07.2018 год., премахването (отсичането и изкореняването) на растителността се извършва за сметка на Община Бургас и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“. Манипулациите по премахване на растителността, да се извърши от специализирана фирмата, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). Изнасянето на дървесната и вършината да се извърши след маркиране и издаване на транспортен билет от длъжностно лице при Община Бургас.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 288 Последна промяна: 16:56:42, 10 юни 2021