УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
вторник, 15 юни 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 2 /два/ броя широколистни дървета от вид: Липа (Tilia sp.) - с номера №№ 124, 125;

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

…………./……………….год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило Заявление с вх. №70-00-3503/05.05.2021г. от фирма „ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ “ ЕООД, ЕИК 102844440 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк „Славейков“ бл.82,ет.1, , на основание Заповед №3379/08.11.2019г.. на Кмета на Община Бургас с оглед изпълнение на задълженията по установяване състоянието на дълготрайната растителност и издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета, разположени в прилежаща тротоарна площ на обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XIV-5827,5828,7000, КВ. 24 ПО ПЛАНА НА Ж.К ’‘ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘, УЛ. ‘‘КН . БОРИС I‘‘ №73 , ГР. БУРГАС , ПИ С ИД 07079.617.193 ПО ПЛАНА НА КК НА ГР. БУРГАС “ ,  на територията на „ЦАУ Приморие“, гр. Бургас, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място и след преглед на събраната документация по внесеното заявление е дала следното заключение за състоянието на растителността:

  1. Пред имот, с идентификатор 07079.617.193, с админ. адрес ул. „Княз Борис I“ №73, гр. Бургас, в тротоара се намират общо 2 /два/ броя декоративни дървета от вид: Липа  (Tilia sp.) с номера №№ 124, 125;

 

  1. Номерата на дърветата е от изготвения Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и схема

 

  1. Дървесната растителност ще бъде засегната от инвестиционното намерение;
  2. За дърветата от вид Липа  (Tilia sp. ) е изготвена санитарна експертиза, съгласно Приложение №1, към чл.7, ал.2. от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. и схема на разположението им .

 

Дърветата са на възраст над 40 години със затихващ прираст, намалена дълговечност, множество механични повреди по корени, ствол, клони, наличие на суховършие и вредители по корона, V- образно сключване на клони с голяма тежест.

 

В този си вид и месторазположение, така описаната дървесна растителност възпрепятства реализирането на инвестиционно намерение, растителността подлежи на премахване на основание,  че същата е разположена в прилежаща тротоарна площ пред обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XIV-5827,5828,7000, КВ. 24 ПО ПЛАНА НА Ж.К ’‘ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘, УЛ. ‘‘КН . БОРИС I‘‘ №73 , ГР. БУРГАС , ПИ С ИД 07079.617.193 ПО ПЛАНА НА КК НА ГР. БУРГАС “ , в следствие на което възпрепятства изпълнението на външните връзки към ВиК – водопровод и канализация. Външни връзки за захранване към ел. мрежа на EVN , както и бъдещия подход за влизане на автомобили за паркиране в имота, съгласно приложено ситуационно решение.

 

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 10.06.2021г., както и с оглед местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно нейното запазване.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, вр. с чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

 

Р А З Р Е Ш А В А М :

Отсичането и изкореняването на 2 /два/ броя дълготрайна декоративна растителност от вид Липа  (Tilia sp.) с номера №№ 124, 125 ;

  1. Номера на вида е от изготвения Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и схема

 

Съобразно Приложение № 4 от Тарифата на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица дължат такса за издаване на Разрешение за отсичане .

 

На основание чл. 25 (1) и Приложение №4 към него от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас е изготвена Оценка за обезщетение за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя на територията на Община Бургас, съгласно която Изпълнителя на обекта дължи четиристотин (400,00) лв.

 

На основание чл. 10 (1) от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. Възложителя на обекта или собственика на имота се задължава да изпълни компенсаторно залесяване от минимум десет (10) броя дълготрайни декоративни дървета в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и големина от отдел „СОЕЕ“, Община Бургас. Дърветата да отговарят изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество) за производство на декоративна растителност. Гаранционния срок за извършено озеленяване и компенсаторно залесяване е най-малко два вегетативни периода, като поддържането е за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота.

На основание чл. 11 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год., компенсаторното залесяване се извършва от Възложителя, за негова сметка, извън неговия поземлен имот. Внасянето на компенсаторното залесяване да се извърши в първия възможен посадъчен сезон, но не по-късно от 31.12.2021 год.

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“, съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

 

Съгласно чл. 23 ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 45/31.07.2018 год., след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно– предавателен протокол между служител в отдел „КИОБ“ към „ЦАУ Приморие“ и представител на възложителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината. Манипулациите по премахване на растителността, да се извърши от специализирана фирмата, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). Изнасянето на дървесната и вършината да се извърши след маркиране и издаване на транспортен билет от длъжностно лице при Община Бургас.

 

За издадения административен акт се допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 91 Последна промяна: 17:09:55, 15 юни 2021