УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Петък, 9 Септември 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 8 /осем/ броя широколистни дървета от вид: Японска софора (Sophora japonica) - с номера №№ 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

№ …………./……………….год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 01.09.2022г. в предвид започнали ремонтни дейности по подмяна на подземни комуникации и последващо възстановяване на настилките на улица „Шейново“, в участъка между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Александър Велики“ по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, в който се извършва ремонтна дейност по подмяна на подземна комуникация, пешеходна и автомобилна настилка, и на основание Заповед №2894/06.10.2021г. на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. от Кмета на Община Бургас, за установяване състоянието на дълготрайната дървесна растителност с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност e извършила оглед на място, разгледала е подробно събраната документация, конкретно подадени жалби, писма и подписки на граждани и живущи на улица „Шейново“, в участъка между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Александър Велики“, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас:

В тротоарната настилка по протежение на улицата се намират дълготрайни декоративни широколистни дървета от вид: Японска софора (Sophora japonica) - с номера №№ 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;

  • Комисията изготви санитарна експертиза на дърветата, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас.

 

Номерата на видовете са от Чертеж: „Ситуация и фитосанитарна оценка на съществуващата растителност“, част от проект: „Паркоустройство и Благоустройство“, за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИИ ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА ПО ПЛАНА НА ЦГЧ И Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС: С ПОДОБЕКТ УЛ. „ШЕЙНОВО“ ОТ О.Т. 342 ДО О.Т.326;

 

Дърветата са на възраст над 40г. с височина на короната над 7 м., диаметри на стволовете над 40см., конфликтни дървета с увредена структура, с проведени драстични резитби ( на ‘‘глава‘‘ и на скелетни клони) за обезопасяване на пространството и предотвратяване на инциденти в следствие предишни увреждания по клони. Дърветата се развиват в нарушена среда /ограничени растежни условия за вида, засадени улично редово, през близки разстояния, с намалена дълговечност, слаба жизненост/. Същите са с голяма тежест на стволовете и короните, постоянно изложени на вятър, в допълнително условие на въздушен тунел /ориентиран североизток – югозапад/.

 

Коренова система на дърветата:

Дървета са с повърхностно развита коренова система с хоризонтални корени, намиращи се под асфалт, тротоарни плочи и бетонови основи на прилежащи сгради. За територията е характерно нарушена структура и хидрология на почвата, затруднено отводняване. При част от дърветата се наблюдават видими корени с кореново гниене и кухини в основата на кореновата шийка на дърветата, причинено от развитието на дървесиноразрушаващи гъби, както и от третирането на тротоарите с химични препарати и сол. При по голямата част от видовете по протежение на улицата има видимо надземно коренище, в следствие на което е силно компрометирана тротоарната и уличната настилка.

Стволове на дърветата:

Стволовете на дърветата са с голям диаметър - над 40 см, височина над 7м. и голяма тежест. При 70% от дърветата се наблюдава изкривяване на стволовете с изместване центъра на тежестта по посока улицата или към сградите. Стволовете на някои от дърветата са с видими наранявания по кората и дървесината от високи автомобили /на височина 3-4м./. Част от стволовете на дърветата са кодоминантни / V-образни/. По стволовете са налични множество повреди, механични наранявания, липсваща кора при някои от дърветата до 50% , както и некрози. Наблюдава се липса на покриваща дървесина, пукнатини, загнила сърцевина, гнилостни процеси (бяло и кафяво гниене), вредители, наличие на дървесиноразрушаващи гъби на около 95% от дърветата в този участък.

Корони на дърветата:

Дърветата са с малки корони, изнесени към жилищните сгради и улицата.

Гъстотата на короната на дърветата е малка, представена главно от стволове, липса на формирани вътрешни основни клони, водещи до намалена устойчивост на вятър и увеличаване на натоварването в основата на същите.

Короните са дисбалансирани /неравномерно разпределени над улици и тротоари/. Същите са постоянно изложени на вятър в допълнително условие на въздушен тунел /ориентиран североизток – югозапад/ . Съотношение на живата корона е около 40-50%. Налични са много сухи и счупени висящи клони с малък диаметър. Короните са с проведени резитби през предходни годините, поради проблеми и паднали клони. По направените отрези от предишни частични резитби има наличие на кафяво гниене. Част от клоните са с надлъжни пукнатини, кодоминантни (V-образни) разклонения, слаби връзки, кухини, липсваща кора.

В тротоарната настилка по протежение на улицата се намират дълготрайни декоративни широколистни дървета от вид: Японска софора (Sophora japonica) - с номера №№ 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;

 

На база направените констатации и на основание чл. 23, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год.), комисията е преценила, че съществуващата растителност е в лошо санитарно състояние, с ниска дълговечност и декоративни качества. При реконструкцията на тротоарите и при изкопните дейности за постигане на вертикалната планировка на улицата ще се увреди кореновата система на дърветата и ще се увеличи многократно рискът от тежки злополуки и инциденти.

Дърветата са компрометирани, опасни и негодни да изпълняват предназначението си по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас - да подобряват жизнената среда и облика на населеното място, поради което комисията счита, че следва да се извърши задължителното премахване 5 /пет / броя широколистни дървета от вид: Японска софора (Sophora japonica) - с номера №№ 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 01.09.2022г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно запазването на растителността.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. (1), т.1, т.2 т.3 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.(2), т.1, т. 2, т.3, т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г. и въз основа на правомощията, предоставени със Заповед №2894/06.10.2021г. на Кмета на Община Бургас.

 

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на общо 8 /осем/ броя дървета Японска софора (Sophora japonica) - с номера №№ 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;

 

Премахването (отсичането и изкореняването) на растителността да се извърши за сметка на Община Бургас, след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел КИОБ при Община Бургас, „ЦАУ Приморие“.

по премахване на растителността, да се извършат от специализирана фирма, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.) в присъствието на длъжностни лица при отдел СОЕЕ или КИОБ при Община Бургас, като своевременно се изнесе дървесният отпадък и се почисти околното пространство.

Изнасянето на дървесината и вършината да се извърши след маркиране и издаване на превозен билет, съобразно изискванията на чл. 23, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас.

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на решението със следните мотиви: , гр. Бургас и извършените ремонтно - възстановителни дейности на водопроводната мрежа, както и предстоящите дейности по изграждане на подземна и надземна инфраструктура превръщат дълготрайните декоративни дървета в потенциална опасност за преминаващи пешеходци по прилежащия тротоар, за преминаващи и паркирани превозни средства, за живущите на посочения административен адрес, както и за работниците извършващи ремонта.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

На основание чл. 179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 421 Последна промяна: 15:21:24, 09 септември 2022