УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 13 Октомври 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 3 /три/ броя широколистни дървета от вид: Липа (Tilia cordata);

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: pе[email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

…………./……………….год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило Заявление с вх. №94-01-20617/20.06.2022г., от г-н Веселин Весков Стоянов с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 41, вх.5, ет.5, за имот с идентификатор 07079.501.535 по КК на гр. Бургас, УПИ VI, кв. 23А по плана на ж.к. „Изгрев“, град Бургас, с искане за отсичане на три броя широколистни дървета, разположени в имотa, възпрепятстващи инвестиционното намерение и на основание Заповед №2894/06.10.2021г. на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Заявлението е постъпило от собственик на недвижим имот, който има инвестиционно намерение за строителство в УПИ VI-135, в кв.23А по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.535 гр. Бургас.

Към искането е представен работен устройствен план /РУП/ за УПИ V-135, VI-211, I VII-130, в кв.23А по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.536, 07079.501.535 и 07079.501.534 по КК на град Бургас, съгласно който се засягат 3 /три/ броя дърета.

Във връзка със заявлението комисия, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас e извършила на 09.08.2022г., оглед на място, при който е установила, че в поземления имот са разположени общо 3 /три/ броя декоративни дървета от вид: Липа (Tilia cordata) – 3 бр. с номера №№ 1,2,3, съгласно част „Паркоустройство и благоустройство“. За дървета са изготвени формуляри за санитарни експертизи, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на „Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас, както и схема за тяхното разположение в имота. Констатирани са механични повреди по стволовете, короните на дърветата са несиметрични и небалансирани. При предстоящите изкопни работи в имота, корените на дърветата ще бъдат унищожени, което ще създаде предпоставки за инциденти. При реализирането на инвестиционното намерение на собственика се налага, премахването на 3 /три/ броя декоративни дървета от вид: Липа (Tilia cordata) – 3 бр. с номера №№ 1,2,3, тъй като те ще възпрепятстват изпълнението на инвестиционно намерение. Констатациите на комисията са обективирани в протокол 09.08.2022г., и същата предлага да бъда проведена процедура за премахване на 3 /три/ броя декоративни дървета по реда на чл.63 от ЗУТ и „Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас“.

Предвид гореизложеното и предложението на комисията, на основание чл. 63, ал. 2 от „Закона за устройство на територията“, вр. с Чл.19 ал. (1), т. 1 от „Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност“, Чл. 23, ал. (2), т. 3 и Чл. 24, ал. (4) от „Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас“, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, протокол № 45/31.07.2018 год..

 

Р А З Р Е Ш А В А М :

Отсичането и изкореняването на 3 /три/ броя декоративни дървета с номера както следва: Липа (Tilia cordata) – 3 бр. с номера №№ 1,2,3;

Съобразно Приложение № 4 към „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас“, заинтересованите лица дължат такса за издаване на Разрешение за отсичане.

На основание чл. 25 ал. (2) от „Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност“ и чл. 25, ал. (3), т. 1 от „Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год.“ и в предвид местоположението на дърветата, Възложителя на обекта не дължи обезщетение при премахване на растителност, намираща се в границите частния имот.

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Възложителя на обекта или собственика на поземления имот, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Изгрев“. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство. Изнасянето на дървесната и вършината да се извърши след маркиране и издаване на транспортен билет от длъжностно лице при Община Бургас или отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Изгрев“.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

На основание чл. 179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 183 Последна промяна: 14:05:27, 13 октомври 2022