УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 4 Ноември 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

 

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 19 (Деветнадесет) броя широколистни дървета от вид: Американски ясен (Fraxinus Americana) - 11 броя с номера №№ 22;23;30;31;32;66;67;68;78;79;80;, Източен платан (Platanus orientalis) – 8 броя с номера №№39;40;41;42;55;56;57;58.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

№ …………./……………….год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление рег. №94-01-28467/18.08.2022г. от г-н Владимир Райчев Станев в качеството си на собственик на поземлен имот с идентификатор 07079.30.578 по КК на гр. Бургас, с искане за отсичане на деветнадесет броя широколистни дървета и на основание Заповед №2894/06.10.2021г. на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Заявлението е постъпило от собственик на недвижим имот, който има инвестиционно намерение за строителство на обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XVII-205 В КВ.54, ПО ПЛАНА НА КВ. „КРАЙМОРИЕ“, ГР. БУРГАС ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.30.578 ПО КК НА ГР. БУРГАС“, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.30.578 по КК на град Бургас“. Към искането е представен инвестиционен проект по част „Паркоустройство и благоустройство“, одобрен 2022г. от служители на Община Бургас, съгласно който е предвидено премахването на деветнадесет броя широколистни дървета със санитарна експертиза и засаждането на нова декоративна дървесна и храстова растителност.

Във връзка със заявлението комисия, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас e извършила на 19.10.2022г. оглед на място, при който е установила, че в поземления имот са разположени общо 99 (деветдесет и девет) броя декоративни дървета от вида Източен платан (Platanus orientalis) – 58 броя с номера №№ 1; 2; 3; 4; 4*; 5; 6; 7; 8; 8*; 9; 10; 11; 12; 33; 34; 35; 35*; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 69; 81; 82; 82*; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95;, Американски ясен (Fraxinus Americana) – 40 броя с номера № №13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80;, Бряст (Ulmus glabra) – 1 брой с номер №№43;, съгласно одобрения проект по част „Паркоустройство и благоустройство“. За дървета са изготвени санитарни експертизи, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас.

От направената експертиза е установено, че дърветата са на възраст над 40 години със затихващ прираст, намалена дълговечност, механични повреди по ствол, клони, наличие на суховършие и вредители по дървесината. При реализирането на инвестиционното намерение на собственика се налага премахването на 19 (деветнадесет) броя дървета от вида Американски ясен (Fraxinus Americana) - 11 броя с номера №№ 22; 23; 30; 31; 32; 66; 67; 68; 78; 79; 80;, Източен платан (Platanus orientalis) – 8 броя с номера №№ 39; 40; 41; 42; 55; 56; 57; 58;. Констатациите на комисията са обективирани в протокол от дата 19.10.2022г. и същата предлага дърветата в частният имот да бъдат премахнати по реда на ЗУТ .

Предвид гореизложеното и предложението на комисията, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, вр. с чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2 т. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

 

 

 

 

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на 19 (деветнадесет) броя дървета от вида Американски ясен (Fraxinus Americana) - 11 броя с номера №№ 22; 23; 30; 31; 32; 66; 67; 68; 78; 79; 80;, Източен платан (Platanus orientalis) – 8 броя с номера №№ 39; 40; 41; 42; 55; 56; 57; 58;.

Съобразно Приложение № 4 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица дължат такса за издаване на Разрешение за отсичане.

Отсичането, преместването, съхранението и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“, съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

Транспортирането на дървесината и вършината да се извърши след маркиране и издаване на транспортен билет от длъжностно лице при Община Бургас отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“.

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на решението със следните мотиви: неотложни СМР и аварийни ремонтни дейности възникнали във връзка с компрометирана конструкция на съществуващи постройки.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

На основание чл. 179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 128 Последна промяна: 09:14:43, 04 ноември 2022