УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 21 Ноември 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 /два/ броя широколистни дървета от вид: Дребнолистна липа (Tilia cordata) - с номера №№ 112;113;

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

…………./……………….год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство” на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с Искане с вх. №70-00-4877/15.06.2022г. от фирма „Понтика ГР“ ЕООД с ЕИК 202217136 представлявана от г-н Харалампи Миринчев с административен адрес на управляние ул. „Хаджи Димитър“ №8, гр. Бургас на територията на „ЦАУ Приморие“, относно отсичане на дървета, установих следното.

Комисията, назначена със Заповед №3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място на дървета, находящи се на територията източният тротоар на ул. „Цар Калоян“ № 67;67А, и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

На посоченият адрес: ул. „Цар Калоян“ № 67;67А, гр. Бургас, южно от входа на новострояща се многофамилна жилищна сграда направи оглед на два (2) бр. дълготрайна декоративна широколистна дървесна растителност от вид Дребнолистна липа (Tilia cordata), с височина около 5 м., която има V-образно сключване на основни разклонения, механични повреди, калусирали рани по кората. То е разположено в настилка от тротоарни плочи, в зона с постоянно натоварване от пешеходци и моторни превозни средства, като с характерните за вида издънки в основата на стъблото е завзело голяма част от пространството за преминаване. Намира се на по- малко от допустимите 3 м от фасадата на новострояща се многофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.616.66, кв. 9А, по плана на кв. „Възраждане“, гр. Бургас, при което не са спазени изискванията на чл. 94, чл. 2, ал. 3 от Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, следва дърветата да бъдат възложени за премахване.

За дърветата е изготвена санитарна оценка, съгласно формуляр /Приложение 1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас/ Приета с решение на общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г., с подробно описание на състоянието им към момента на провеждане на процедурата.

Номера на вида е от изготвения Формуляр за санитарна експертиза на дърветата, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и схема.

Като взех в предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 15.10.2022г., при отчитане местоположението на дървото, считам за невъзможно запазването на дърветата. Въз основа на събраната документация, растителността подлежи на премахване на основание чл. 19, ал. 1 и т.3 от Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г., както и чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на два (2) броя дървета от вид: Дребнолистна липа (Tilia cordata) с номер № 112;113.

 

Съобразно Приложение №4 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица дължат такса за издаване на Разрешение за отсичане.

На основание чл. 23 ал.2, т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас, за отсечените дървета, заинтересованите лица дължат компенсаторно залесяване от десет броя декоративни дървета, по писмено предписание на Община Бургас за вид, размер и местоположение за засаждане.

Отсичането и изкореняването на дървото да се извърши след проведено маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „Озеленяване и благоустрояване”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“, съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на дървото да се извършат от специализирана фирмата, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.) и след приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно– предавателен протокол между длъжностно лице в отдел „Озеленяване и благоустрояване“ към „ЦАУ Приморие“ и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 2 предл. посл. от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 184 Последна промяна: 11:06:24, 21 ноември 2022