УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 26 Януари 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 /два/ броя широколистни дървета от вид: Американски ясен (Fraxinus americana) – 1 брой с номера №№ 1;

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

№ …………./……………….год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство” на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с Искане с вх. №70-00-6575/17.08.2022г. от фирма „Гладстон 55“ ООД с ЕИК 206837679 представлявана от г-н Мариян Георгиев и г-н Николай Иванов с административен адрес на управляние ул. „Възраждане“ №10, гр. Бургас на територията на „ЦАУ Приморие“, относно отсичане на дърво, установих следното.

Комисията, назначена със Заповед №3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място на дърво, находящо се на територията Югозападният тротоар на ул. „Уилям Гладстон“ №55, и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

  1. На посоченият адрес: ул. „Уилям Гладстон“ №55, гр. Бургас, южно от входа на новострояща се многофамилна жилищна сграда, направи оглед на един (1) бр. дълготрайна декоративна широколистна дървесна растителност от вид Американски ясен (Fraxinus americana) – 1 брой, с височина около 9 м., която има V-образно сключване на основни разклонения, механични повреди, калусирали рани по кората. То е разположено в настилка от тротоарни плочи, в зона с постоянно натоварване от пешеходци и моторни превозни средства. Намира се на по- малко от допустимите 3 м от фасадата на новострояща се многофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.615.237, кв. 154, по плана на кв. „ЦГЧ“, гр. Бургас, при което не са спазени изискванията на чл. 94, чл. 2, ал. 3 от Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, следва дървото да бъде възложено за премахване.

За дървото е изготвена санитарна оценка, съгласно формуляр /Приложение 1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас/ Приета с решение на общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г., с подробно описание на състоянието им към момента на провеждане на процедурата.

 

Номера на вида е от изготвения Формуляр за санитарна експертиза на дърветата, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и схема.

Като взех в предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 20.01.2023г., при отчитане местоположението на дървото, считам за невъзможно запазването му. Въз основа на събраната документация, растителността подлежи на премахване на основание чл. 19, ал. 1 и т.3 от Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г., както и чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

РАЗРЕШАВАМ:

Отсичането и изкореняването на един (1) брой дърво от вид: Американски ясен (Fraxinus americana) – 1 брой с номера №№ 1

Съобразно Приложение №4 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица дължат такса за издаване на Разрешение за отсичане.

На основание чл. 23 ал.2, т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас, за отсечените дървета, заинтересованите лица дължат компенсаторно залесяване от пет броя декоративни дървета, по писмено предписание на Община Бургас за вид, размер и местоположение за засаждане.

Отсичането и изкореняването на дървото да се извърши след проведено маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „Озеленяване и благоустрояване”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“, съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на дървото да се извършат от специализирана фирмата, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.) и след приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно– предавателен протокол между длъжностно лице в отдел „Озеленяване и благоустрояване“ към „ЦАУ Приморие“ и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на решението със следните мотиви: неотложни СМР и аварийни ремонтни дейности възникнали във връзка със завършването на фасадата на новоизграждащата се жилищна сграда.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 2 предл. посл. от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 195 Последна промяна: 10:47:28, 26 януари 2023