УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 9 Февруари 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 19 /деветнадесет/ броя широколистни дървета от вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - с номера №№ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57;

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

 

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

…………./……………….год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 19.08.2022г. в предвид започнали ремонтни дейности по подмяна на подземни комуникации и последващо възстановяване на настилките на улица „Левски“, в участъка между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Шейново“ по плана на ЦГЧ, обект: „Реконструкция на ул. „Васил Левски“ от о.т.2 до о.т.342, гр. Бургас“ гр. Бургас и на основание Заповед №2894/06.10.2021г. на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. от Кмета на Община Бургас, за установяване състоянието на дълготрайната дървесна растителност с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност e извършила оглед на място, разгледала е подробно събраната документация, имаща отношение към дълготрайната дървесна растителност, разположена в тротоарна площ на улицата и е дала заключение за състоянието на растителността:

  • В тротоарната настилка по протежение на улицата и радиуса на закръгления на кръстовища с пресичащите я улици се намират дълготрайни декоративни широколистни дървета от вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - с номер №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57;
  • Комисията изготви санитарна експертиза на дърветата, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас.

 

Номерата на видовете са от чертеж Санитарна експертиза, от Проект: „ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ГР. БУРГАС“; Обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС“; „ПОДОБЕКТ 11 - УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОТ ОТ 402 ДО ОТ 344“;

 

Дърветата са на възраст над 50г., с диаметри на стволовете над 30см., с увредена структура на корени, ствол, корона и хабитус, деформирали са настилката и подземни комуникации. Дървесината на дърветата е със силно намалени физико-механични свойства /якост, коравина, еластичност, твърдост/. Същите са с проведени предишни многократни резитби за обезопасяване на тротоарите на улицата, за предотвратяване на инциденти в следствие предишни увреждания по клони и стволове. Кората и дървесината на дърветата са с видими мицели на дървесинно разрушаващи гъби причиняващи кореново и стъблено гниене. Дърветата се развиват в нарушена градска среда /ограничени растежни условия за вида, неподходящи за улично редово засаждане, през близки разстояния, с намалена дълговечност, слаба жизненост/. Същите са с голяма тежест на стволовете, надземна коренова система, довела до деформиране на тротоарната настилка, което затруднява движението по тротоарите.

 

Коренова система на дърветата:

Дървета са с повърхностно развита коренова система с хоризонтални корени, намиращи се паважна усилена настилка, тротоарни плочи и бетонови основи на прилежащи сгради. За територията е характерно нарушена структура и хидрология на почвата, затруднено отводняване. При част от дърветата се наблюдават видими корени с кореново гниене и кухини в основата на кореновата шийка, причинено от развитието на дървесиноразрушаващи гъби, както и от третирането на тротоарите с химични препарати и сол.

Стволове на дърветата:

Стволовете на дърветата са с диаметър - над 30 см, височина над 5м. и голяма тежест. При 70% от дърветата се наблюдава изкривяване на стволовете с изместване центъра на тежестта по посока улицата или към сградите. Стволовете на дърветата са с видими наранявания по кората и дървесината. По същите са налични множество повреди, механични наранявания, липсваща кора, над 80% от дърветата са обхванати от дървесиноразрушаващи гъби, както и некрози. Наблюдава се липса на покриваща дървесина, пукнатини, загнила сърцевина, гнилостни процеси (бяло и кафяво гниене), вредители.

 

Корони на дърветата:

Дърветата са със средни корони, изнесени към сгради и улицата.

Гъстотата на короната на дърветата е средна, представена главно от стволове, липса на формирани вътрешни основни клони, водещи до намалена устойчивост на вятър и увеличаване на натоварването в основата на същите.

Короните са дисбалансирани /неравномерно разпределени над улици и тротоари/. Същите са постоянно изложени на вятър в допълнително условие на въздушен тунел /ориентиран североизток – югозапад/. Съотношение на живата корона е около 20-30%. Налични са сухи и счупени висящи клони с малък диаметър. Короните са с проведени резитби през предходни години, поради проблеми и паднали клони. По направените отрези от предишни частични резитби има наличие на кафяво гниене. Част от клоните са с надлъжни пукнатини, кодоминантни (V-образни) разклонения, слаби връзки, липсваща кора.

На база направените констатации и на основание чл. 23, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год.), комисията е преценила, че съществуващата растителност е в лошо санитарно състояние, с ниска дълговечност и декоративни качества. При реконструкцията на тротоарите и при изкопните дейности за постигане на вертикалната планировка на улицата ще се увреди кореновата система на дърветата и ще се увеличи многократно рискът от тежки злополуки и инциденти.

Дърветата са компрометирани, опасни и негодни да изпълняват предназначението си по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас - да подобряват жизнената среда и облика на населеното място, поради което комисията счита, че следва да се извърши задължителното премахване на общо 19 /деветнадесет/ броя дървета от вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - с номер №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57;

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 19.08.2022г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно запазването на растителността.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. (1), т.1, т.2 т.3 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.(2), т.1, т. 2, т.3, т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г. и въз основа на правомощията, предоставени със Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас.

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на общо 19 / деветнадесет/ броя дървета от вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa) - с номер №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57;

Премахването (отсичането и изкореняването) на растителността да се извърши за сметка на Община Бургас, след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел КИОБ при Община Бургас, „ЦАУ Приморие“.

  • по премахване на растителността, да се извършат от специализирана фирма, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.) в присъствието на длъжностни лица при отдел СОЕЕ или КИОБ при Община Бургас, като своевременно се изнесе дървесният отпадък и се почисти околното пространство.

Изнасянето на дървесината и вършината да се извърши след маркиране и издаване на превозен билет, съобразно изискванията на чл. 23, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас.

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на решението със следните мотиви: започналия ремонт и „Левски“, в участъка между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Шейново“ по плана на ЦГЧ, обект: „Реконструкция на ул. „Васил Левски“ от о.т.2 до о.т.342, гр. Бургас“ гр. Бургас и извършените ремонтно - възстановителни дейности на водопроводната мрежа, както и предстоящите дейности по изграждане на подземна и надземна инфраструктура превръщат дълготрайните декоративни дървета в потенциална опасност за преминаващи пешеходци по прилежащия тротоар, за преминаващи и паркирани превозни средства, за живущите на посочения административен адрес, както и за работниците извършващи ремонта.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 250 Последна промяна: 16:58:09, 09 февруари 2023