УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Вторник, 28 Март 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 /два/ броя широколистни дървета от вид: Източен чинар (Platanus orientalis) – 2 броя с номера №№ 1,2;, Шестил (Acer platanoides)1 брой с номера №№ 3, Бъз (Sambucus nigra) – 1 брой с номера №№ 4, Американски ясен (Fraxinus americana)1 брой с номера №№ 5, Джанка (Prunus cerasifera)1 брой с номера №№ 6;

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

…………./……………….год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство” на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с Искане с вх. №94-01-506/05.01.2023г. от Стефанка Кънчева Манахова с административен адрес ул. „Адам Мицкевич“ №3, ет.1 гр. Бургас на територията на „ЦАУ Приморие“, относно отсичане на дървета, установих следното.

Комисията, назначена със Заповед №3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място на дървета, находящи се на територията на ПИ с идентификатор 07079.614.162 в близост с ул. „Фердинандова“ и бл.70 , като е извършила оглед в частният обект и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

 1. На посоченият адрес: ПИ с идентификатор 07079.614.162, гр. Бургас, в североизточната част на обекта, направи оглед на два (2) бр. дълготрайна декоративна широколистна дървесна растителност от вид Източен чинар (Platanus orientalis) – 2 броя.
  • Източен чинар (Platanus orientalis) - №№ 1;с височина около 18м., диаметър на ствол 85см., която има V-образно сключване на основни разклонения, механични повреди по клоните причинени в следствие на възникнала буря през 17.09.22г., калусирали рани по кората, наличие на суховършие, мъхове и лишеи по стъблото и клоните, строшен основен връх на корона.
  • Източен чинар (Platanus orientalis) - №№ 2;с височина около 18м., диаметър на ствол 120см., която има V-образно сключване на основни разклонения, туморни образувания, следи от самоокастряне, повредена сърцевина на счупено стебло, механични повреди по клоните причинени в следствие на възникнала буря през 17.09.22г., калусирали рани по кората, наличие на суховършие, мъхове и лишеи по стъблото и клоните.
  • Шестил (Acer platanoides) - №№ 3;с височина около 9м., диаметър на ствол 46см., изнесена корона и наклонен ствол, дисбаланс на короната с наличие на сухи клони, надземно коренище, гниене в основата на ствола. Наблюдават се също - корояди, вредители, калусирали рани, механични повреди и рани по ствола., механични повреди по клоните причинени в следствие на възникнала буря през 17.09.22г.,
  • Бъз (Sambucus nigra) - №№ 4;с височина около 6м., диаметър на ствол 58см., която има V-образно сключване на основни разклонения, туморни образувания, следи от самоокастряне, За дървото се наблюдава - хралупи, сухи клони, наличие на гниене на сърцевината, вредители, наличие на дървесиноразрушаващи гъби, гниене.
  • Американски ясен (Fraxinus americana) - №№ 5;с височина около 6м., диаметър на ствол 24см., която има V-образно сключване на основни разклонения, туморни образувания, изместен център на тежестта, силно наклонено, повредена сърцевина стебло, калусирали рани по кората, наличие на суховършие, мъхове.
  • Джанка (Prunus cerasifera) - №№ 6;с височина около 6м., диаметър на ствол 32см., Мицелни инфекции, туморни образувания, механични повреди по клоните, наличие на гъбни плодни тела, калусирали рани по кората, наличие на суховършие, мъхове и лишеи по стъблото и клоните.

При което следва дърветата да бъдат премахнати

.

За дърветата е изготвена санитарна оценка, съгласно формуляр /Приложение 1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас/ Приета с решение на общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г., с подробно описание на състоянието им към момента на провеждане на процедурата.

 

Номера на вида е от изготвения Формуляр за санитарна експертиза на дърветата, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и схема.

Като взех в предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 18.01.2023г., при отчитане местоположението на дърветата, считам за невъзможно запазването им. Въз основа на събраната документация, растителността подлежи на премахване на основание чл. 19, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, т.1, т.4 и т.6 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г., както и чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на шест (6) броя дървета от вид: Източен чинар (Platanus orientalis) – 2 броя с номера №№ 1,2;, Шестил (Acer platanoides) – 1 брой с номера №№ 3, Бъз (Sambucus nigra) – 1 брой с номера №№ 4, Американски ясен (Fraxinus americana) – 1 брой с номера №№ 5, Джанка (Prunus cerasifera) – 1 брой с номера №№ 6;

 

Съобразно Приложение №4 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица дължат такса за издаване на Разрешение за отсичане.

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши след проведено маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „Озеленяване и благоустрояване”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“, съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на дърветата да се извършат от специализирана фирмата, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.) и след приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно– предавателен протокол между длъжностно лице в отдел „Озеленяване и благоустрояване“ към „ЦАУ Приморие“ и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 2 предл. посл. от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 329 Последна промяна: 17:11:21, 28 март 2023