УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 27 Август 2021
Публикувано от: Атанас Сиреков

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 /един/ брой дълготрайно иглолистно дърво от вид: Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens) - с номер № 4;

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

№ …………./……………….год.

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 10.08.2021г. в предвид започнали ремонтни дейности по реконструкция на улични и тротоарни настилки и пътни легла в района на улица „Алеко Константинов“, в участъка между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Хан Аспарух“ по плана на ЦГЧ, гр. Бургас и на основание Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас с предоставени правомощия по издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. от Кмета на Община Бургас, за установяване състоянието на дълготрайната дървесна растителност с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна дървесна растителност e извършила оглед на място, разгледала е подробно събраната документация, имащи отношение към дълготрайната дървесна растителност, разположена в настилката по протежение на улицата и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

В настилката по протежение на улицата се намират дълготрайни декоративни иглолистни дървета от вид: Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens) - 4 /четири/ броя - с номера №№ 2, 3, 4, 5;

Комисията изготви санитарна експертиза на дърветата, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас.

Номерата на видовете са от чертеж „Фитосанитарна оценка“, от Проект: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ.“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.306 ПО КК НА ГР.БУРГАС“ и от картотекиране и паспортизация на дълготрайната дървесна растителност на територията на ЦАУ „Приморие“, гр. Бургас.

Дърветата са на приблизителна възраст 40г. с височина над 12м., диаметър на ствола над 45см. Кодоминантни стъбла и високи корони. Дърветата се развиват в нарушена среда /ограничени растежни условия за вида, засадени в плочник, с намалена дълговечност, слаба жизненост/.

По време на огледа се констатира, че състоянието на едно от изброените дървета е значително влошено и е изготвено предложение за премахването му с цел обезопасяване на района от инциденти. В следствие на ремонтните дейности ще бъде засегната голяма част от кореновата система на дървото, което го прави потенциално опасно за случайно преминаващите, живущите в района и работещите на обекта.

В настилката по протежение на улицата се намират дълготрайни декоративни иглолистни дървета от следния вид: Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens) – 4 /четири/ броя - с номера № 2, № 3, № 4, № 5;

С оглед на констатациите от протокола и разгледаната документация, при отчитане местоположението и състоянието на дърветата, е направено предложение за премахване поради влошеното му състояние на един (1) брой дърво от следния вид: Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens) - 1 брой от номер №4 и запазване на останалата растителност от вид Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens) - 3 броя с номера №№2, 3, 5 ;

При демонтажа на тротоарната настилката и подмяна на подземната и надземна инфраструктура ще бъде засегната кореновата система на дървото. Липса на формирани вътрешни основни клони, водят до намалена устойчивост на вятър и увеличаване на натоварването в областта на кодоминантния ствол. Съществува опасност от превиване и прекършване на ствола, изкореняване, нанасяне на щети върху бетонна стена, трафопост и сграда в близост. Поради слабата си жизненост, небалансираната корона, височината на дървото значително ще увеличи натоварването на ствола и носещата подземна част на дървото.

На база направените констатации, и на основание чл. 23 ал. (2) т. 1 и т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. комисията е решила, че поради влошеното санитарно състояние на съществуващата растителност, реконструкцията на пространството и възможността за увреждане и настъпване на предстоящи инциденти, следва да се предприемат мерки по премахването й.

Към момента на огледа, следствие на влошеното му състояние, представлява компрометирана растителност, и е опасно и негодно да изпълнява предназначението си по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас - да подобрява жизнената среда и облика на населеното място и т.н, следва да се извърши задължителното премахване на 1 /един/ брой дърво от вид Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens) - с номер № 4;

Премахването на дървото да се извърши след проведено маркиране от специалист от отдел КИОБ, община Бургас, съгласно констатациите на комисията, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.)

Манипулациите по премахване на посоченото дърво, да се извърши от специализирана и лицензирана фирма в присъствието на длъжностни лица при отдел „СОЕЕ“ или „КИОБ“, Община Бургас, като своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 10.08.2021г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно запазването й.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. (1), т.1, т. 3 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.(2), т.1, т. 5 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г. и въз основа на правомощията, предоставени със Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас.

РАЗРЕШАВАМ:

Отсичането и изкореняването на един (1) брой дърво от следния вид: Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens) - 1 брой от номер №4;

Съгласно чл. 23 ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 45/31.07.2018 год., премахването (отсичането и изкореняването) на растителността се извършва за сметка на Община Бургас и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“.

Манипулациите по премахване на растителността, да се извърши от специализирана фирма, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). Изнасянето на дървесната растителност и вършината да се извърши след маркиране и издаване на транспортен билет от длъжностно лице при Община Бургас.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 288 Последна промяна: 15:58:18, 27 август 2021