​​​​​​​УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 24 Септември 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 1 /един/ брой дърво от вид: Обикновен дъб (Quercus robur) - с номер № 75;

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

 

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

…………./……………….год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпила Молба с вх. №94-01-32955/10.09.2021г.за премахване на растителност от Георги Илчев, собственик на имот с административен адрес ул.“Александър Велики‘‘ №77 гр. Бургас, на основание Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас с оглед изпълнение на задълженията по установяване състоянието на дълготрайната растителност и издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дърво, разположено в прилежаща тротоарна площ пред имот на ул.“Александър Велики‘‘ №77 гр. Бургас, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място и след преглед на събраната документация по внесеното заявление е дала следното заключение за състоянието на растителността:

Пред имот, с идентификатор 07079.614.19, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. ул.“Александър Велики‘‘ №77, в тротоара се намира общо 1 /един/ Обикновен дъб (Quercus robur) - с номер № 75;

Номера на дървото е от изготвения Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас, от Картотекиране и паспортизация на дълготрайната дървесна растителност на територията на ЦАУ „Приморие“, гр. Бургас .

  1. Дървото се намира в северния тротоар на улица ул.“Александър Велики‘‘ №77 с постоянно натоварване от пешеходци и моторни превозни средства в близост до осветителна лампа. То е на видима възраст над 40 г. с височина 11м, с нарушени физиологични, декоративни качества и устойчивост;
  2. Дървото се намира в нарушена среда /ограничени растежни условия за вида, засадено в цветарник, улично редово в тротоара с други, през близки разстояния, с намалена дълговечност, слаба жизненост/. Същото е с изкривен и наклонен ствол и изнесена небалансирана корона над улица и тротоар, постоянно изложено на вятър.
  3. Тъй като дълготрайното декоративно дърво е в непосредствена близост до подход на имота и попада в близост до осветителен стълб, поради наклона на ствола, небалансираната корона и фитосанитарното му състояние към момента на огледа, наличието на суховършие, дървото е потенциално опасно и е предпоставка за инциденти и нанасяне на материални и други щети;
  4. За дървото от вид Обикновен дъб (Quercus robur) е изготвена санитарна експертиза, съгласно Приложение №1, към чл.7, ал.2. от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. и схема на разположението му.

При това месторазположение, така описаната дървесна растителност е потенциално опасна и подлежи на премахване на основание, че същата е разположена в прилежаща тротоарна площ пред имот, с идентификатор 07079.614.19, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. ул.“Александър Велики‘‘ №77, гр. Бургас в непосредствена близост до подход и регулационна граница на имота, възпрепятства безпроблемното му използване, създавайки предпоставки за нанасяне на материални и други щети на собствениците и преминаващите по тротоара .

 

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 13.09.2021г., както и с оглед местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно нейното запазване.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, вр. с чл. 19, ал. 1, т. 1, т.3 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, т.1 т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

 

Р А З Р Е Ш А В А М :

Отсичането и изкореняването на 1 /един/ бр. Обикновен дъб (Quercus robur) - с номер № 75;;

  • Номера на дървото е от изготвения Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас, от Картотекиране и паспортизация на дълготрайната дървесна растителност на територията на ЦАУ „Приморие“, гр. Бургас и схема

 

На основание чл. 23 (2) от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас не се дължи обезщетение за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя на територията на Община Бургас.

 

Отсичането и изкореняването на дървото да се извърши след проведено маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел „КИОБ”, Община Бургас, „ЦАУ Приморие“, съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на дървото да се извършат от специализирана фирмата, отговаряща за поддържането на район „Приморие“, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.) и след приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

 

Съгласно чл. 23 ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 45/31.07.2018 год., след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно– предавателен протокол между служител в отдел „КИОБ“ към „ЦАУ Приморие“ и представител на възложителя или собственика на имота, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

 

За издадения административен акт се допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“, ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 263 Последна промяна: 13:18:19, 24 септември 2021