Ред за изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 1 ю ли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

 

Съоръженията за достъп на хора с увреждания могат да бъдат изграждани в урегулирани поземлени имоти, в имоти и в сгради, както и в поземлени имоти, представляващи публична собственост на държавата или общините като тротоари, ако това не препятства установения му траен начин на ползване.

 

Съгласно чл.184, ал.3 ЗУТ "За изграждането или поставянето на съоръжения по ал. 1 в съсобствен имот или в общите части на сгради в режим на етажна собственост не се изисква съгласието на останалите съсобственици в имота, съответно на собствениците на самостоятелни обекти в етажната собственост."

 

1.Необходими документи за изграждане на рампи в УПИ, вкл. в ПИ, представляващи публична собственост на държавата или общините

1.   1.Окомплектован технически инвестиционен проект по части Архитектурна , Конструктивна и Геодезия, /допълнено с част Електроинсталации за случаите с предвидено подгряване  / , изготвен съгласно чл.16 Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания:

 " Чл.16. (1) Рампите на открито и рампите в подлези, надлези и метростанции се изпълняват при спазване на следните изисквания (фиг. 14):

1. имат широчина най-малко 120 сm, мерено между ръкохватките на парапетите;

2. изпълнени са с наклон не повече от 5 % (1:20);

3. на всеки 10 m дължина на рампата има хоризонтална площадка с дължина най-малко200 сm;

4. в местата, където рампата променя направлението си, е предвидена хоризонтална площадка с размери най-малко 150 сm на 150 сm;

5. от двете страни на рампата се предвижда парапет при спазване на изискванията по чл.15, ал. 3;

6. по дължината на необезопасените страни (една или две) на рампата се изграждат предпазни бордюри с височина най-малко5 сm и широчина най-малко15 сm, върху които се монтират парапетите;

7. на разстояние40 cm преди началото и след края на рампата е изпълнена тактилна ивица с широчина 60 сm по посока на движението и с цвят, контрастен на цвета на прилежащите настилки;

8. покритията на рампите осигуряват безопасното придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.), като се забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване настилки за наклона;

9. рампите са отопляеми или покрити.

Фиг. 14. Рампи

(2) Когато няма техническа възможност за изграждане на рампи с наклон5 % (поради конструктивни особености на строежа, особености на съществуващата селищна среда и др.), при извършване на реконструкции или основни обновявания на съществуващи строежи се допускат отклонения в наклона на рампата в зависимост от дължината й. Допустимите отклонения в наклона на рампите са дадени в следната таблица:

Таблица

Максимален    Максимална      Максимална

Наклон             дължина, m       височина, m

1:20                            (5 %)                         - -

1:16 (6 %)                      8                            0,50

1:14 (7 %)                       5                            0,35

1:12 (8 %)                        2                           0,15

1:10 (10 %)                     1,25                       0,12

 

1.2        становище на РИОСВ

1.3        разрешение за строеж по чл.148 ЗУТ /За издаване на разрешенията не се събират такси съгласно чл.184,ал.4 ЗУТ/

 

 

2.Необходими документи за изграждане на подемни платформи  в УПИ, в ПИ, представляващи публична собственост на държавата или общините 

 

2.1. ситуационна скица по чл.153, ал.1 ЗУТ , изготвена съгласно чл.17 Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

"Чл.17. (1) Подемните платформи се предвиждат на места, в които по достъпните маршрути няма техническа възможност за изграждане на стационарна рампа.

(2) Подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на нива с височина до 250 сm се предвиждат в непосредствена близост до стълбища или стъпала. Платформите се изпълняват при спазване на следните изисквания (фиг. 15):

1. с размери най-малко 80 на 130 сm;

2. пред всяка платформа се осигурява свободно пространство с размери най-малко 150 на150 сm;

3. горният ръб на таблото за управление е на височина до120 сm от нивото на платформата;

4. платформата се управлява с една ръка, без усилие."

2.2. документация на заводско изделие - подемна платформа

2.3.      конструктивно становище

                2.4.разрешение за строеж по чл.147 ЗУТ /За издаване на  разрешенията не се събират такси съгласно чл.184, ал.4 ЗУТ/

 

3.Необходими документи за изграждане на подемни платформи и рампи  в сгради 

3.1.Технически инвестиционен проект по част Архитектурна, съдържащ заснемане и проект за монтиране на съоръжението или за изграждане на рампа ,  конструктивно становище или конструктивен проект , становище по част електроинсталации в случаите на монтаж на платформа

 3.2. становище на РИОСВ

 3.3. разрешение за строеж по чл.148 ЗУТ 1.2 /За издаване на разрешенията не се събират такси съгласно чл.184,ал.4 ЗУТ/РЕД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ

ЗА ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 1 ю ли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

 

Съоръженията за достъп на хора с увреждания могат да бъдат изграждани в урегулирани поземлени имоти, в имоти и в сгради, както и в поземлени имоти, представляващи публична собственост на държавата или общините като тротоари, ако това не препятства установения му траен начин на ползване.

 

Съгласно чл.184, ал.3 ЗУТ "За изграждането или поставянето на съоръжения по ал. 1 в съсобствен имот или в общите части на сгради в режим на етажна собственост не се изисква съгласието на останалите съсобственици в имота, съответно на собствениците на самостоятелни обекти в етажната собственост."

 

1.Необходими документи за изграждане на рампи в УПИ, вкл. в ПИ, представляващи публична собственост на държавата или общините

1.   1.Окомплектован технически инвестиционен проект по части Архитектурна , Конструктивна и Геодезия, /допълнено с част Електроинсталации за случаите с предвидено подгряване  / , изготвен съгласно чл.16 Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания:

 " Чл.16. (1) Рампите на открито и рампите в подлези, надлези и метростанции се изпълняват при спазване на следните изисквания (фиг. 14):

1. имат широчина най-малко 120 сm, мерено между ръкохватките на парапетите;

2. изпълнени са с наклон не повече от 5 % (1:20);

3. на всеки 10 m дължина на рампата има хоризонтална площадка с дължина най-малко200 сm;

4. в местата, където рампата променя направлението си, е предвидена хоризонтална площадка с размери най-малко 150 сm на 150 сm;

5. от двете страни на рампата се предвижда парапет при спазване на изискванията по чл.15, ал. 3;

6. по дължината на необезопасените страни (една или две) на рампата се изграждат предпазни бордюри с височина най-малко5 сm и широчина най-малко15 сm, върху които се монтират парапетите;

7. на разстояние40 cm преди началото и след края на рампата е изпълнена тактилна ивица с широчина 60 сm по посока на движението и с цвят, контрастен на цвета на прилежащите настилки;

8. покритията на рампите осигуряват безопасното придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.), като се забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване настилки за наклона;

9. рампите са отопляеми или покрити.

Фиг. 14. Рампи

(2) Когато няма техническа възможност за изграждане на рампи с наклон5 % (поради конструктивни особености на строежа, особености на съществуващата селищна среда и др.), при извършване на реконструкции или основни обновявания на съществуващи строежи се допускат отклонения в наклона на рампата в зависимост от дължината й. Допустимите отклонения в наклона на рампите са дадени в следната таблица:

Таблица

Максимален    Максимална      Максимална

Наклон             дължина, m       височина, m

1:20                            (5 %)                         - -

1:16 (6 %)                      8                            0,50

1:14 (7 %)                       5                            0,35

1:12 (8 %)                        2                           0,15

1:10 (10 %)                     1,25                       0,12

 

1.2        становище на РИОСВ

1.3        разрешение за строеж по чл.148 ЗУТ /За издаване на разрешенията не се събират такси съгласно чл.184,ал.4 ЗУТ/

 

 

2.Необходими документи за изграждане на подемни платформи  в УПИ, в ПИ, представляващи публична собственост на държавата или общините 

 

2.1. ситуационна скица по чл.153, ал.1 ЗУТ , изготвена съгласно чл.17 Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

"Чл.17. (1) Подемните платформи се предвиждат на места, в които по достъпните маршрути няма техническа възможност за изграждане на стационарна рампа.

(2) Подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на нива с височина до 250 сm се предвиждат в непосредствена близост до стълбища или стъпала. Платформите се изпълняват при спазване на следните изисквания (фиг. 15):

1. с размери най-малко 80 на 130 сm;

2. пред всяка платформа се осигурява свободно пространство с размери най-малко 150 на150 сm;

3. горният ръб на таблото за управление е на височина до120 сm от нивото на платформата;

4. платформата се управлява с една ръка, без усилие."

2.2. документация на заводско изделие - подемна платформа

2.3.      конструктивно становище

                2.4.разрешение за строеж по чл.147 ЗУТ /За издаване на  разрешенията не се събират такси съгласно чл.184, ал.4 ЗУТ/

 

3.Необходими документи за изграждане на подемни платформи и рампи  в сгради 

3.1.Технически инвестиционен проект по част Архитектурна, съдържащ заснемане и проект за монтиране на съоръжението или за изграждане на рампа ,  конструктивно становище или конструктивен проект , становище по част електроинсталации в случаите на монтаж на платформа

 3.2. становище на РИОСВ

 3.3. разрешение за строеж по чл.148 ЗУТ 1.2 /За издаване на разрешенията не се събират такси съгласно чл.184,ал.4 ЗУТ/