Регистър

Размер на шрифта: A A A Назад

1. Асоциация "Деметра"

Адрес: гр. Бургас 8000, ул.Шейново 102 А
Телефон: 056 / 81 56 18
Факс: 056 / 83 66 67
[email protected]
Предмет на дейност: Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура и спорт на базата на установени приоритети и нужди; Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики; Работи за приобщаване към обществото на младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение; Идентифициране, защита и лобиране за изработване и прилагане на политики за младите хора; Повишаване качеството на професионалното образование и квалификация за различни групи професионалисти; Подпомагане процеса на интеграция на малцинствени общности в българското общество; Постигане на равенство на половете, като основна и неделима част от икономическото, социално и демократично развитие; постигане на икономическо равенство между мъжете и жените - елиминиране на различията в заплащането между половете; развиване на предприемачество за жени; развиване на политики за социална защита срещу бедността; преборване с множествената дискриминация; постигане на баланс и съвместяване на работата с личния и семеен живот - гъвкава заетост за мъжете и жените; повишаване на качеството на услугите от грижи за всички възрастови групи; постигане на баланс между мъже и жени в грижите за децата и другите зависими членове на семействата; повишаване равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения - насърчаване участието на жените в политиката, в бизнеса, в науките и технологиите; елиминиране на насилието основано на пола - домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място; елиминиране на джендър стереотипите в обществото в образование, култура, трудов пазар, медии

2. Бургаска регионална туристическа камара

гр. Бургас 8000, ул."Славянска" №:52, ет.2, п.к. 3
тел: 056/ 81 35 95
0884 862070
0896 980055
www.brtc-bourgas.org
[email protected]
[email protected]

Основните приоритети в дейността на Камарата са:
- Решаване проблемите с нелигитимните /нерегистрирани/ туристически фирми и нелицензирани транспортни фирми.
- Съвместен контрол с Комисията за защита на потребителите по отношение качеството на туристическия продукт и нормативните актове в областта на туризма.
- Разширяване съвместната работа с другите неправителствени организации.
- Реклама на туристическите продукти на своите членове.
- Разширяване и обогатяване съвместната работа на БРТК с органите на местната, регионалната и държавна власт.
- Подпомагане Черноморските общини и кметства в разработка на програми за устойчиво развитие на туризма, състоянието на инфраструктурата, опазване на околната среда, културното и историческо наследство.

3. Сдружение "Равновесие"

ул. "Граф Игнатиев" №7, ет.2
8000, Бургас
Телефон: 056/ 82 56 01; 0898 57 59 63; 0878 12 19 01
[email protected]; [email protected]
www.ravnovesie.eu
Мисия:
Да утвърждава гражданските и човешките права, да подпомага малцинствени и социално неравностойни групи, хора с умствени, физически и поведенчески дефицити, да подкрепя децата, младежите и жените при тяхната реализация, да оказва високо професионална психологическа и социално-психологическа помощ.
Сдружението насочва дейността си в областта на образованието, социалната дейност, гражданските и човешки права.

4. Асоциация "Бургаски детски и младежки парламент"

Ул."Шейново" 24
056/ 841451
056/ 950149
0888661386
tanya_novakova@ abv.bg
Формално и неформално образование

5. Независимо женско дружество "Самосъзнание"

8000 Бургас, ул. "Македония" №11, вх.2, п.к.10
0877111915
[email protected]

Предмет на дейност: Сдружение с нестопанска цел в обществена полза - възстановява дейността на Женско благотворително дружество "Самосъзнание", основано през 1905 г. в гр.Бургас и е негов правоприемник и продължител. Извършва благотворителна, образователна и културна дейност, като: - Оказва материална и морална помощ на нуждаещите се жени, деца, мъже, възрастни хора, инвалиди и др. - Работи по проблемите на българската жена, както и за реалното зачитане на обществените и гражданските й права. - Действа с всички позволени от закона средства в защита правата, честта и достойнството на жените, децата и възрастните хора при накърняването им. - Пропагандира сред децата и младото поколение вредното влияние на наркоманията, религиозните секти и престъпността. Средствата за постигане на целите са: 1)Да набира финансови средства чрез благотворителна дейност, просвета и култура. 2) Да организира срещи и семинари за обсъждане на проблемите на жените, младите и възрастни хора. 3) Да участва със свои представители в работни срещи, семинари и др., организирани от други обществени организации, за обсъждане на проблеми, свързани с посочените по-горе цели. 4) Да взаимодейства и с други сходни български и чуждестранни организации, които работят в защита на жените и децата. 5) Да издава свой самостоятелен бюлетин, както и Историята на Бургаското женско дружество "Самосъзнание".

6. Настоятелство при дом за лица, лишени от родителска грижа "Ал. Г. Коджакафалията"

8000 Бургас, ул. "Македония" №11, вх.2, п.к.10
0877111915
[email protected]
Предмет на дейност: Сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Работи с деца, лишени от родителска грижа.

7. Център за развитие на нестопански организации

ж.к. "Славейков" бл.57, вх.5
0887632367
[email protected]
Предмет на дейност: Информация, консултации и обучение по проектен мениджмънт за НСО, общини и фирми.

8. Сдружение за демократично образование "ФАР"

ул."Кирил и Методий" 37
056/ 821585
0888904989
0888659357
[email protected]
[email protected]
Предмет на дейност: Неформално гражданско образование, доброволчество, граждански инициативи

9. АСУ "Делфи"

Адрес: Бургас, ул. Граф Игнатиев 7, ет. 1
Тел: 089 8750275 - председател на УС
e-mail:[email protected]
www.facebook.com/delphibs
Регионална правозащитна организация, младежка организация.
Правозащитни дейности: информиране и консултиране по въпросите на човешките и граждански права, защита от дискриминация; информационни кампании и тренинги за човешки права и гражданско участие; мониторинг на политиките за развни възможности и права.
Младежки дейности: нформирмационни кампании, неформални обучения за младежи; хакатон; консултиране на младежки групи и организации, по въпросите на младежкото участие и младежките политики; организатор на Talk Humanifesto - платформа за вдъхновяващи идеи; провеждане кампании и инициативи; клубна дейност.
Организацията е акредитирана като координища, изпраща и посрещаща по Европейска доброволческа служба.
Член на Национален координационен механизъм по правата на човека, към МВнР, създаден с ПМС.
Член на Комитет за наблюдение на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
Член на Консултативен съвет по въпросите на младежта на Община Бургас.
Член на национална НПО мрежа и сдружение "Форум гражданско участие".

10. Фондация "Младежки инициативи и екологични партньорства"

Ул."Екзарх Йосиф" 9
056/ 844743
[email protected]
Екологична.

11. Сдружение "Св. ИВан Рилски" ( член на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ))

ж.к. "Славейков" бл. 55 вх. У п.к. 21
0895604232
[email protected]
Подпомагане на социалната интеграция на лицата с увреждания и техните семейства. Застъпничество за подобряване условията на живот и обогатяване на социалните услуги в общността за лицата с увреждания. Информиране на родителите и специалистите, свързани с лицата с увреждания,за нормативната база, касаеща лицата с увреждания.

12. "Териториална съюзна организация на слепите"

ж.к. "Зорница" бл. 47 северно крило партер
056/ 863213
0898555153
[email protected]

13. Сдружение "Младежки глас"

Национално Сдружение "Младежки Глас" - Централа
0884 800 145 / Централа: 0889 732 595
гр. Бургас, ул. "Фердинандова" 2 А, ет. 2, офис № 6
[email protected]
www.MG2007.bg

Цели на Сдружението: Младите хора да развиват своите способности, своя потенциал, тяхното мнение да бъде чуто и да се работи конкретно по неговата реализация. Гласът на младите хора трябва да бъде чут , те са не само бъдещето, но и настоящето на България.
Мисията на Сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да покажат своите възможности пред заобикалящата ги среда и да използват качествата си, за постигане на собствена себереализация във подходящата за тях сфера.

 

14. Сдружение "Общество за духовни изяви"

ул. "Елин Пелин" 5
056/ 845521
0897 946451
[email protected], [email protected]
Предмет на дейност: Разширява творческите контакти между представители на различни сфери от творческата дейност

15. Регионално сдружение с нестопанска цел "Диабетни грижи"

Адрес: 8000 Бургас, ул. "Иван Богоров" № 19 /бившата сграда на отрезвителното/
Телефон/Факс: 056/ 800 845; 0882 597 408
E-mail: [email protected]
Предмет на дейност: Да защитава правата на диабетиците за качествен живот; да задоволява потребностите на целевата група, предлага система от базови грижи за краката за предотвратяване на ампутаци; предоставя достъпни и качествени услуги, интензивно обучение и тренинг в грижите за добър метаболитен контрол; активност в създаването на реален национален регистър на диабетиците в България; иновации чрез социалните предприятия: Обществен център "Диабетни грижи", Обществен кабинет "Диабетно стъпало"; Партньорства с - Катедра "Здравни грижи", диабетни организации от "Синият кръг на надеждата"; международно сътрудничество с Краснодар, Къркларели, Цариброд, Рим; участия в ICARE4EU на ЕК по здравеопазване, JA- CHRODIS - Испания, "Иновация, Колаборация, Интеграция, Глобализация" /Русия и Китай/.

16. Бургаска Академична Фондация

ж.к. " Зорница ", бл. 14
056/860950
0887694667
[email protected]
Наука и образование: съдейства за духовното и интелектуалното развитие на личността, за развитието на научните изследвания, за издигане образователното равнище на млади и талантливи българи, за международни контакти на научни работници и граждани, за взаимоизгодно сътрудничество с други фондации от страната и чужбина и др.

17. Районна организация на глухите гр. Бургас

гр. Бургас, к-с "Бр. миладинови

бл. 57, вх. 2-3
056/53-20-38
0885/921 281
[email protected]
Представяме, отстояваме и защитаваме интересите на слухоувредените хора пред административните и други организации.

18. Сдружение "Самотна Майка" Бургас

ж-к "П.Р.Славейков" бл.1А, вх. 2
0889070909
[email protected]
Да подпомага на самотни родители в неравностойно социално положение. Да се грижи за децата им, за тяхното здравословно състояние и повишаване на образователното и културното им ниво.

19. Фондация "Астика"

Адрес: Бургас, ж.к. "Лазур" бл. 143
Тел. 087 8757072- управител
e-mail:[email protected]
www.astika.eu
www.facebook.com/mikcastika
Младежка доброволческа организация, предоставяща информация, консултации, обучения и инициативи за младежи.
Дейности: младежки информационно-консултански център; фестивал за улични изкуства "Carrousel", национален конкурс за стихове "Моето синьо лято",национална младежка инициатива "Чаено парти" - за деня на доброволеца; локален агент на "Move Week", доброволчески кампании и инициативи, неформални обучения, лагерии, клубна дейност, обмени за младежка образователна мобилност по програма "Еразъм+".
Организацията е акредитирана координища, изпраща и посрещаща по Европейска доброволческа служба
Организатор на националния конкурс "Доброволец на годината".
Член на Обществен съвет по въпросите на младежта на Министерство на младежта и спорта.
Член на Консултативен съвет по въпросите на младежта на Община Бургас.
Член на национална НПО мрежа и сдружение "Форум гражданско участие".

20. УН "Найден Геров"- гр. Бургас

гр. Бургас, кв.Меден Рудник, ул"Въстаническа" №: 38
Телефон/Факс: 0898781588, 056 852131
[email protected]
Обениняване усилията на обществеността с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебно-образователния процес, развитие на интересите, потребностите и насърчаване инициативността на младежите.Участие и реализация на проекти и програми в областта на ФВС,Образованието,Изкуството,Социалната дейност,Културата,Европейската интеграция и др.

21. Дружество за младежка и социална политика

гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 17, ет.3, офис 5
Телефон/Факс: 056/ 900606
[email protected]
Предмет на дейност: Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в съдействие за изграждане на хуманно, мирно, справедливо и демократинчно общество. Основни цели на сдружението са: - изграждане на хуманно, мирно, справедливо и демократинчно общество; - интегриране на младите хора в общественият живот на страната Средствата, с които сдружението ще постигне своите цели са: - провеждане на обществени мероприятия; - провеждане на семинари и дискусии.

22. Сдружение "Макензи"

гр. Бургас, кв. "Сарафово", ул. "А. Димитров" 88
0885/333 403
[email protected]
Предмет на дейност: гражданско образование, човешки права

23. Сдружение „Спортен клуб Параспорт“

гр. Бургас
0878193099
[email protected]
Адаптирана физическа активност и спорт за деца, младежи и възрастни с увреждания и нарушен здравен статус.

24. Сдружение "ИНТЕГРА"

гр. Бургас, ул. "Самуил" 24, ет.4
0888 926215
[email protected]
[email protected]
Предмет на дейност: Организира и провежда акции, кампании, конференции, семинари, обществени дискусии, провежда проучвания и изследвания в насока развитието на медиите, екологията, образованието, интеграция на малцинствата и хора в неравностойно положение. Инициира, подкрепя, разработва и реализира проекти за усъвършенстване и развитие на малкия и средния бизнес и икономическия растеж в региона и в страната.

25. Сдружение с нестопанска цел "Усмивка"

гр. Бургас, ул"Янко Комитов" 4
0887 395 403
www.ngousmivka.org
Фейсбук- Сдружение "УСМИВКА"
[email protected]

Създадено през април 2006г. в гр. Бургас, Сдружение с нестопанска цел "УСМИВКА" стартира своята дейност 2010г. със създаването на Дневен Център за деца ‚Миа Монтесори". Сдружението е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и възрастни .
Мисия: Мисията на Сдружение "Усмивка" е да осигури условия и възможности за развитие и творческа реализация на деца, младежи и възрастни, чрез подпомагане на образователните им потребности, независимо от тяхното социално положение и произход. Работата на Сдружението е насочена и в борбата с един от най-жестоките пороци на нашето време - бедността сред децата и младите хора на България
Цели:
• Личностното развитие на деца, млади хора и възрастни чрез:
- откриване и развитие на творческите им заложби;
- осмисляне на свободното им време чрез форми за самоутвърждаване и изява на личността им;
- възпитание в родолюбие, партньорство и гражданско поведение.
- Изграждането на устойчива ценностна система чрез въвличане на децата и младите хора в дейности по опазване на околната среда и съхраняване на културните традиции.
• Социалната адаптация, личностна и професионална реализация на деца, младежи в риск - от социално слаби семейства и етнически малцинства, без родители, бездомни, наркомани, жертви на насилие и др.
• Социалната интеграция на деца и младежи с увреждания и положителна промяна в отношението на обществото към тях.
• Прилагането на европейските стандарти и практики в защита на човешките права, образованието, интеграцията на уязвимите групи, опазване на околната среда.
• Развитието и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата.

 

26. Сдружение "Онкоболни и приятели"

гр. Бургас бул. "Демокрация"№: 104
0882 646 053; 056 700 629
[email protected]
www.cpf-burgas.info
Предмет на дейност: Подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на онкоболните за лечение и грижи, съгласно националните и Европейските стандарти; съдействие за пълната и всестранна информираност за правата на пациентите, процедурите и методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики; съдействие за подобряване на правните регламенти в областта на онколечението, чрез проучване на опита в други европейски страни във взаимодействие със сродни пациентски организации; подпомагане, обединяване и координиране цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси; подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на онкоболните, защита на човешкото им достойнство и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.

27. Сдружение "Социален център Бургас"

гр. Бургас, ул. "Апостол Карамитев" 12
056/ 99 18 02
[email protected]
Предмет на дейност: Дейности и социални услуги насочени към лицата с увреждания. Към сдружението функционира Творческа работилница на хора с увреждания.

28. Артцентър "Компас" - Център за изкуство и култура

Бургас, ул. "Вардър" 1, вх.Д
тел. 0877 656 775, тел/факс: 056 530 823
[email protected]
Предмет на дейност - Разработване и реализация на програми и проекти от сферата на културата - Организация на концерти, празници, фестивали, културни форуми и др. - Осъществяване на културен обмен в страната и чужбина - Мениджмънд на дейностите в културата и изкуството - Обучение, консултации и методическа помощ - Осъществяване на собствени организационни форми и арт-продукти

29. Сдружение "Младежка Мрежа Ирис"

Адрес: Бургас, Лазур 72
Телефон/Факс: 0899108439
E-mail:[email protected]
Предмет на дейност: Защитава и лобира общочовешките права в интернет пространството. Подобряване на сигурността и безопасността на интернет пространството Подпомага дейности свързани с опазване на природата и околната среда Съдейства за популяризиране и реализация на творчеството на талантливи млади хора в страната в чужбина; съдейства за изграждане на и утвърждаването в обществото и сред младежта на значимостта на музикалната култура; Работи в насока повишаване квалификацията на младите хора и насърчава постигането на по- добри постижения в учебният, културният, артистичният и спортният процес на обучение и реализация; Участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора; Организиране и подпомагане мероприятия на държавни органи,неправителствени организации, юридически и физически лица в дейности, коитосъвпадат с целите на Сдружението други цели, определени със закон

30. Сдружение "Хамалогика"

гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" 33, вх. 2, ет. 1, ап. 3
0889 61 81 60
[email protected]
Предмет на дейност: Създадено в Бургас, Сдружение "Хамалогика" се стреми да разкрие потенциала на градските пространства по артистичен, забавен и полезен начин. То обединява в себе си хора на изкуството и поддръжници на развитието му в градска среда и чрез социални иновации. Основна цел е провокирането и търсенето на нови теми, които вълнуват града и хората.
В дейността на сдружението се включват също културен и ивент мениджмънт, консултации и посреднически услуги, изготвяне на проектна документация, организиране и продуциране на резиденции, лекции, семинари, уъркшопи.

31. Фондация "ВИДЕЛЕЙ"

гр. Бургас ул. Цар Калоян №44, ет. 2
0897660662
[email protected]
www.videlei.com
Предмет на дейност: Разпространение на духовната култура и европейските, национални, общочовешки и исторически ценности, забележителности, история, традиции,бит, занаяти и др., укрепване на нравствените ценности в обществото; подпомагане на дейности и програми на социални, здравни, религиозни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, създаване на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото, разпространение на информация и съдействие при работа с държавни, регионални и общински органи на управление, нестопански организации, търговски дружества, академичната общност и училища, местни и чуждестранни посолства и консулства, музеи и др.

32. Фондация "ЕКИП"- Клон Бургас

Адрес: гр. Бургас, ул. "Македония" № 11, вх. А, ет. 1 ляв
Телефон/Факс: 0892229242
E-mail:[email protected]
Предмет на дейност: Мисията и визията на Фондация ЕКИП са в унисон с националните и международни стандарти защитаващи правото на всеки човек да живее достойно и да има достъп до качествени социални, образователни и здравни услуги. Програмите на Фондация ЕКИП се реализират, като се следват съвременни подходи и добри практики и политика за програмиране. В профила на организацията доминират следните основни програмни приоритети: - подпомагане на реформите в социалната сфера на национално и местно ниво. - подпомагане управлението и функционирането на социални услуги в общността; - подпомагане реформите в системата на предучилищното и училищното образование чрез обучение и консултиране на педагогически екипи, родителски групи, местни власти и специалисти; - предоставяне на техническа помощ и развитие на инициативи за изграждането на местен капацитет и стратегии за подобряване на социалните и образователни политики в общността; - предоставяне на обучения, супервизия и консултиране за мултидисциплинарни екипи; - активно участие и развитие като партньор в международното движение за борба с глобалната бедност, насилието над деца, мигрантски и етнически групи. От 2010 г. фондацията има клон в Бургас. Фондация ЕКИП притежава лиценз от НАПОО за Център за професионално обучение и образование с 10 професии. През 2015 год. към Фондация ЕКИП, Клон Бургас беше изграден и функционира Специализиран център за работа с доброволци.

33. Сдружение “Черноморски център за екологична информация и образование” - клон Бургас

ул. "Елин Пелин" 5
056/ 845521
0897 946451
[email protected]; [email protected]
Предмет на дейност: организацията осъществява общественополезна дейност, насочена към опазване на природата и околната среда, здравословна околна среда и устойчиво развитие, утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество и социалната справедливост.

34. "Спортен клуб Вая-Бургас"

адрес:
гр.Бургас,к-с"Зорница" бл.47,партер
тел. 056 86 32 13
0886100182
[email protected]

35. МЛАДЕЖКА ДОБРОВОЛЧЕСКА МРЕЖА

Адрес: Бургас, ж.к. "Лазур", бл. 143
Тел: 087 7222930 - секретар
Тел: 088 5119161 - председател
Тел. 0878999607 - регионален представител за Казанлък
e-mail: [email protected]
www.facebook/dobrovolec.burgas

Дейности:
Национален фотоконкурс "Доброволчеството като философия и начин на живот"; ежегоден фестивал на толерантността "По пътя на надеждата", неформални обучения, доброволчески инициативи и кампании.
Клонова мрежа.
Член на Консултативен съвет по въпросите на младежта на Община Бургас.

 

 

36. КРОКУС

e-mail: [email protected]
тел. 088 4290889 - член на УС
www.facebook.com/crocusbs

Младежка доброволческа организация.
Дейности:
Седмица за младежка осведоменост и приятелство "Френдли уик"; информиране и консултиране на ЛГБТ; подпомага изграждането подкрепяща среда; социални дейности; неформални обучения, кампании и инициативи; защита от дискриминация.
Член на международната младежка и студентска организация IGLYO (
Член на Консултативен съвет по въпросите на младежта на Община Бургас.
Член на национална НПО мрежа и сдружение "Форум гражданско участие".

 

37. Асоциация "Институт за научноизследователска и мониторингова дейност в регион Евразия- Бургас"

Адрес: ул. Лермонтов, №13, ет. 3
Телефон/Факс: 0877539888
E-mail: [email protected]
Предмет на дейност: Предмет на стопанска дейност: Консултантска, образователна, издателска дейност; управление на недвижими имоти; продуциране на документално и художествено кино; продуциране на телевизионни предавания; мониторинг с държавно или частно финансиране; медицински и екологични научно-изследователски дейности; научна лингвистична и антитерористична дейност; строителство на нови и ремонт или реставрация на стари паметници, костници и паметни плочи; строителство на военно-патриотични учреждения; посредничество на наши и чуждестранни лица; участие в търговски дружества и кооперации, възстановяване, поддържане и изграждане на нови военни паметници на българската бойна слава и на всички армии на държави, с които България е воювала заедно против общ враг; участие в чествания и ритуали, свързани с българските военни традиции и добродетели; участие в чествания, ритуали и приеми на държави, чийто войници са дали живота си на територията на България; съвместна работа с Министерството на образованието и младежта, Министерството на културата, Министерството на здравеопазването, отделите по, образование, култура и здравеопазване в общините, училищните настоятелства и директорите на училища и болници, ректорите на университети и академии по места; провеждане на активна информационна политика, чрез издаване на печатни и електронни (собствен сайт и списание) органи и книги, реализация на телевизионни предавания, създаване на документални и художествени филми, създаване на военнопатриотичен интернет сайт и/или сътрудничество със сателитен телевизионен канал; провеждане на конференции, срещи, семинари, дискусии, беседи, информации, образователни обучения по компютърен софтуер, състезания по военно-приложни спортове, лагер-сборове; осъществяване на двустранно и многостранно сътрудничество; изучаване и разпространяване на българския и чуждестранен опит в умиротворителни, антитерористични и хуманитарни операции и мисии зад граница и подпомага набирането и участието на офицери и сержанти от резерва в тях; научноизследователска и информационна дейност, в сферата на съпоставителното езикознание и литературознание, психология, мониторингова дейност в областите на език-литература-култура-екология, наземна и подводна археология, изучаване и картиране на морското дъно, биолого-географски и художествено-етнографски изследвания, аудиовизуална и компютърно анимационна дейност, възпитаване на любов към родината и Антитероризъм; събиране и обнародване на културно историческото наследство на древна България - от Алтай-Памир, през Каспийско море и Кавказ до делтата на Дунав и съвременна България; анализ и диалог на културите на религиите - християнска, мюсюлманска, будистка (от Йерусалим, Алтай и Мека до Бургас).

38. Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи /СРРМБИ/

Адрес: гр. Бургас ул. "Цар Симеон I" №56, ет. 3, офис 9А
Телефон/Факс: 056/850150; 0888779291; 0888629637
E-mail: [email protected]
Предмет на дейност: "Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи" /СРРМБИ/ е организация с нестопанска цел, осъществяваща безвъзмездна дейност по оказване съдействие на чуждестранни дружества и лица за изясняване на правната и инвестиционна среда в България и подпомагане изграждането на устойчиви взаимоотношения между чужди и местни икономически единици. Организацията има за цел подобряване на регионалното икономическо развитие, чрез оптимизиране на възможностите за комуникация между българските и чуждите стопански субекти. В тази връзка сдружението е насочило усилията си към подпомагане на българските частни, държавни и обществени структури в осъществяването на техни проекти, чрез популяризирането на стопанските им инициативи пред широк кръг чуждестранни юридически и физически лица /публични и частни/, с цел реализиране на трайно икономическо партньорство. СРРМБИ се концентрира в установяване и поддържане на международни контакти с лица и организации проявяващи интерес към реализирането на икономически и социални проекти в България на национално и регионално ниво. Осъществява безплатно консултативни функции в помощ на чужди държавни и частни структури с оглед привличането им като инвеститори в България и установяването на трайни контакти с местни стопански субекти. Поддържа взаимоотношения на сътрудничество с Министерство на икономиката и енергетиката, държавните и общински институции, като участва в организирани от тях мероприятия за популяризиране на инвестиционния климат в страната.

39. СНЦ "ЦЕННОСТИ"

Адрес: Бургас 8000, ул. Цар Калоян 18
Телефон/Факс: 056/817060, 0878/562556
E-mail: [email protected]
Предмет на дейност: Сдружението е в обществена полза. Целите на организацията са: - развитие на регионална икономика, насърчаване на малкия и среден бизнес в Бургас и региона и връзките му с национални и международни партньори - провеждане на специализиране курсове и програми за обучение с насоченост към повишаване нивото на бизнес познанията, управленческите умения на производителите и предприемачите. - организация на международни бизнес консултации чрез семинари и конференции, привличане на чуждестранни инвестиции в България. - утвърждаване на културните връзки между България и Армения - популяризиране и насърчаване на обществен интерес към непознати страни на мулти-културната Европа, включително и по отношението на Келтската култура. -подпомагане младежите в Бургас и региона за тяхното личностно, образователно и културно и професионално развитие. Подпомагане на личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение. Осъществяване на младежки инициативи. - рехабилитация на деца от страната и чужбина, организиране отдиха и обучението на децата, спомагане тяхното взаимно опознаване и приятелство без граници. - съдействие за личностното развитие и здравословен начин на живот на децата и младите хора. - създаване на информационно-консултантски центрове

40. „Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас”

Адрес: гр. Бургас, ул. "Антим I" 26
Телефон/Факс: 0899 906 761; www.pirgosfond.org ; www.facebook.com/pirgosfond
E-mail: [email protected]
Предмет на дейност: "Обществен дарителски фонд Пиргос - Бургас" е новосъздадена организация, чиято основна цел е да се превърне в съществен фактор в подпомагане на различни граждански инициативи на регионално ниво. Конкретните цели на фонда предвиждат изпълнението на подходящ набор от мерки, които ще позволят ефективно да се мобилизира дарителския интерес и потенциал на местно/регионално ниво, като се отчетат и вземат предвид спецификите в региона, преобладаващите профили на потенциалните дарители, социално значими събития, и др. В тази връзка, дейността ни е насочена пряко към повишаване институционалния капацитет на организацията и изграждане на работещи механизми, които да бъдат прилагани от екипа за постигане на мисията и целите й. Целевата група включва екипа на организацията, както и в по-широк план, други заинтересовани страни на местно/регионално ниво - бизнес, граждани, неправителствен сектор, медии и др. Утвърждаването на "Обществен дарителски фонд Пиргос - Бургас" ще се превърне в надежден партньор и свързващо звено между потенциалните дарители и бенефициенти на дарителство в регион Бургас. Някои от главните аспекти на работа, които ще се усъвършенстват чрез изпълнението на проектите, включват: повишена ефективност и ефикасност на работата на екипа и подобрен организационен и административен капацитет; подобрен капацитет за работа с разнообразни дарителски механизми и способност на екипа да подбира най-подходящия в зависимост от конкретната ситуация; по-добро познаване на дарителските профили на регионално ниво; повишена мотивация за работа на екипа и асоциираните членове на организацията. Резултатите, които ще бъдат постигнати благодарение на проектите, реализирани от "Обществен дарителски фонд Пиргос - Бургас", включват: * Изграждане на устойчив работещ механизъм, осигуряващ финансов ресурс на местно/регионално ниво за социално значими граждански инициативи, изпълнявани от НПО или неформални групи; * Създаване на инфраструктура за по-ефективно мобилизиране и разпределяне на дарителския ресурс в регион Бургас;

41. Сдружение "Организация за закрила на българските граждани" /ОЗБГ/

Адрес: Град Бургас, ул. "Оборище" 41, етаж 3
Интернет страница: www.ozbg.bg
Телефон/Факс: 0877 113 150
E-mail: [email protected]
Предмет на дейност: Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в дейности, свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот и по отношение на държавната политика по отношение на българските граждани.

 

42. Българска фондация Биоразнообразие - клон Странджа

Лице за контакт: Радостина Ценова
Адрес: Бургас, к-с Славейков, бл.23, вх.В, ет.4, ап.12
Телефон/Факс: 0896798908
E-mail: [email protected]
Предмет на дейност: БФБ-клон Странджа съществува от 2007 г. и подкрепя работата на фондация Биоразнообразие в района на Южното Черноморие и Странджа. Клонът изпълнява проекти в Бургас и региона, свързани с опазването на природата, на застрашени видове и местообитания. Природен парк "Странджа" е един от нашите приоритетни райони, както и Бургаските езера и техните обитатели. Повече за работата на БФБ - www.bbf.biodiversity.bg. В момента в района на Бургас работим по LIFE проект "Лагуната на живота" - www.lagoon.biodiversity.bg За работата ни в Бургас може да научите във Фейсбук Лагуната на живота / The Lagoon of Life / Instagram lagoon_of_life

43. Младежко Сдружение за Демократично Сътрудничество

Лице за контакт: Дончо Златев
Адрес: ул. "Алеко Богориди" 34, ет. 3
Телефон/Факс: 0878995256
E-mail: [email protected]
Предмет на дейност: Да отстоява правото на свободна гражданска и социална изява на младия човек и неговата защита в обществото от позициите на свободата, справедливостта, солидарността, мира, екологичната сигурност, новото качество на живота, хуманизация на обществото, реализация на всяка човешка индивидуалност и други, да отстоява правото на своите членове и съмишленици свободно да изразяват своите възгледи, да съдейства за формиране и практическо осъществяване на национална политика за младежта, да съдейства за изграждане на нова концепция за образователна политика, съобразно с новите реалности и постижения на развитите страни, да съдейства за създаване на ефективен механизъм за осъвременяване на помощите за раждане и отглеждане на деца, да взаимодейства с други демократични организации в България без оглед на тяхната ориентация по общи за младите хора проблеми и тяхната защита в обществото, да участва в развитието на международното сътрудничество и разбирателство за укрепване на мира и сигурността и приобщаване към европейските и световни традиции и реалности.

44. Сдружение "Доза обич"

Лице за контакт: Камен Пенков
Адрес: гр. Бургас 8 000, ул. "Цар Асен" 81, ет. 2
Телефон/Факс: +35956827547
E-mail: [email protected]
Предмет на дейност: Сдружение "Доза обич" е неправителствена организация обединяваща експерти в областта на наркоманиите и превенция на ХИВ/СПИН. Акцентът на дейността е поставен върху здравния, социалния и правния статус на представителите на групи, практикуващи рисково поведение. Сдружение "Доза обич" участва в разработването на местни и национални стратегии и програми. Обучава и мултиплицира опита си сред организации и колеги. Организационните цели включват: Превенция на ХИВ/СПИН и други трансмисивни и полово предавани инфекции, сред хора с рисково поведение; Предоставяне на възможности за нормално и подобрено функциониране на хората живеещи с ХИВ/СПИН; Изграждане на съвременна мрежа за социална, здравна и правна защита и помощ на употребяващите наркотици и мъже и жени, предоставящи сексуални услуги срещу заплащане; Установяване, мултиплициране и популяризиране на добри практики в контекста на визията, мисията и целите на сдружението.

45. Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) - Природозащитен център "Пода" - Бургас

Лице за контакт: Петър Янков
Адрес: 8014 Бургас, кв. Сарафово, ул. "Н. Иванов" 5А, ап. 18
Телефон/Факс: 0878 599 373
E-mail: [email protected]
Предмет на дейност: Опазване на природата чрез действия за опазване на дивите птици, с приоритет върху застрашените видове. Съхраняване, поддържане и подобряване на местата, важни за дивите птици. Основен предмет на дейност на Природозащитния център "Пода" на БДЗП е опазване и поддържане на защитената местност "Пода" до Бургас, приобщаване на хората към опазването на природата, развитие на природосъобразния туризъм, природозащитно образование и възпитание и предоставяне на информационни услуги относно птиците и природата.

46. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЧАР-ЧЕРНОМОРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ-БУРГАС"

Лице за контакт: Красимира Ятакчиева
Адрес: гр. Бургас, бул. "Александър Батенберг" №: 8
Телефон/Факс: 0887446454
E-mail: [email protected]
Предмет на дейност: Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас” е регистрирано на 23.12.2014 г. с Решение на Бургаския окръжен съд. Сдружението е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел- Министерство на правосъдието. Сдружението осъществява дейността си на територията на област Бургас в партньорство с Общини от областта. Сдружение “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас” работи за засилване на ролята си като гражданска организация и център за общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и граждански функции. Акцент в работата на Сдружението е осъществяването на инициативи в областта на развитието на гражданското общество. Сдружение “ЧАР” участва периодично в инициативи, насочени към повишаване на обществената осведоменост по различни теми. Членове на Сдружението участват в семинари, кръгли маси, работни групи, дискусионни форуми с насоченост към активизиране на диалога в гражданското общество. Сдружение “ЧАР” има влияние сред различни целеви групи, като акцент в дейността му е работата с неправителствени организации, представители на местните власти, бизнеса и други организации на гражданското общество. То е търсен партньор сред местните власти на област Бургас. Сдружение “ЧАР” има опит в организирането и провеждането на публични събития и инициативи, привличайки различни заинтересовани страни. Експерти на Сдружението имат натрупан опит в управлението и изпълнението на проекти в област развитие на гражданското общество и в други области.