РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Информация за поддържаните регистри на Община Бургас

РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС - ДАННИ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

РЕГИСТРИ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

РЕГИСТЪР ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЕКТИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ - ЧЛ.12, Т.1 Т.2 Т.3

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПК ПО ЧЛ.49

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

РЕГИСТЪР НА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ

РЕГИСТЪР НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦПЛР

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕГИСТЪР ДАРЕНИЯ

РЕГИСТЪР ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН И ОТПАДЪЦИ ОТ ИУМПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

РЕГИСТРИ НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА МИНЕРАЛНИ ВОДИ

РИСК РЕГИСТРИ

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

РЕГИСТЪР ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА В ЧИТАЛИЩАТА НА ОБЩИНА БУРГАС

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ