Рекламна дейност

Размер на шрифта: A A A Назад

Реклама

На територията на Община Бургас може да бъде извършвана рекламна дейност чрез монтиране на различни елементи на външната реклама - рекламни тела тип "Пиза", тип "Ракета", тип "Мегаконструкция", видеоекрани, рекламно-указателни табели, транспаранти, преносими табели и други. За извършването на тази дейност физическите или юридическите лица следва да заявят намеренията си и опишат подробно рекламните елементи и позициите.    

За някои от рекламните елементи Община Бургас изготвя схема с определени позиции, на които е възможно да бъдат монтирани съответните видове рекламни елементи.

Заявленията за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) се входират на деловодство на Община Бургас, след което се предоставят на дирекция "Икономика и стопански дейности", за докладване пред Комисията по реклама. Към заявлението се прилагат:

1. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност;

2.Ситуационно решение, изработено от архитект - художник, дизайнер, фотограф и инженер; архитектурно и конструктивно решение в подходящ мащаб; предложение за електрическо захранване; обяснителна записка; снимки, колажи и други, показващи адаптацията на рекламно-информационните елементи към прилежащата градска среда, изработени от правоспособни специалисти;

3.Документ за собственост, когато сградата, съоръжението или теренът, където ще бъде поставен рекламно-информационният елемент, не е собственост на Община Бургас;

4.Изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или сградата, където ще бъде поставен рекламно-информационният елемент, или писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ, когато заявлението се подава от несобственик;

5.При сгради с режим на етажна собственост - съгласие от собствениците, дадено по реда на Закона за управление на етажната собственост, а за сгради, обявени за паметници на културата или в ансамбъл и след съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/;

6.Документ за платена административна такса за разглеждане на заявлението, съгласно Тарифата на Община Бургас за местните такси по Закона за местните данъци и такси;

7.Документ за платен депозит в размер на една месечна такса на позиция за РИЕ, разположени на общинска собственост.

 

При получаване на протокол от заседанието на Комисията по реклама, се изпращат решения до всички лица, подали заявления, относно взетите от Комисията решения. Лицата, в полза на които ще се издават разрешения за поставяне, предоставят в дирекция "ИСД" копия от платежни документи за внесени :
- Такса за техническа услуга за издаване на разрешение;
- Дължимата такса за първия месец от действието на разрешението;
- Размера на предложената инвестиция от заявителя еднократна инвестиция по чл.31, ал.7;

- Авансово, при получаване на разрешението за поставяне на РИЕ, сума в размер на 3 /три/месечни такси.

Нормативна база
- Наредба за и рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за управление на етажната собственост.

На първо число на всяко тримесечие се изготвя списък със свободните позиции за поставяне на рекламно - информационни елементи/РИЕ/, тип "Пиза" и тип "Ракета", които се изнася в Центъра за информация и обслужване на гражданите в Община Бургас, а също и в интернет страницата на Община Бургас.

В Дирекция Икономика и стопански дейности се издават разрешения за поставяне на РИЕ, по ОБРАЗЕЦ, одобрен от кмета на Община Бургас; води се нарочен регистър на всички издадени разрешения за поставяне на РИЕ и се предоставят ежемесечно копия от същите Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама". Информация за издадените разрешения се публикува и в регистъра на изпълнителната власт.