Рекламна дейност

Реклама

На територията на Община Бургас може да бъде извършвана рекламна дейност чрез монтиране на различни елементи на външната реклама - рекламни тела тип "Пиза", тип "Ракета", тип "Мегаконструкция", видеоекрани, информационно-указателни табели, транспаранти, преносими табели и други. За извършването на тази дейност физическите или юридическите лица следва да заявят намеренията си и опишат подробно рекламните елементи и позициите.    

За някои от рекламните елементи Община Бургас изготвя схема с определени позиции, на които е възможно да бъдат монтирани съответните видове рекламни елементи.

Заявленията за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) се входират на деловодство на Община Бургас, след което се предоставят на дирекция "Икономика и стопански дейности", за докладване пред Комисията по реклама. Към заявлението се прилагат:

1. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност;

2. Снимки, колажи и други, показващи адаптацията на рекламно-информационните елементи към прилежащата градска среда, предложение за електрическо захранване, както и ситуационно, архитектурно и/или конструктивно решение, в случай на необходимост;

3. Документ за собственост, когато сградата, съоръжението или теренът, където ще бъде поставен рекламно-информационният елемент, не е собственост на Община Бургас;

4. Писмено съгласие от собственика на поземления имот или сградата, където ще бъде поставен рекламно-информационният елемент, или договор за наем на заетата от съоръжението площ, когато заявлението се подава от несобственик;

5. При сгради с режим на етажна собственост - съгласие от собствениците, дадено по реда на Закона за управление на етажната собственост, а за сгради, обявени за паметници на културата или в ансамбъл и след съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/;

6. Документ за платена административна такса за разглеждане на заявлението, съгласно Тарифата на Община Бургас за местните такси по Закона за местните данъци и такси;

 

При получаване на протокол от заседанието на Комисията по реклама, се изпращат решения до всички лица, подали заявления, относно взетите от Комисията решения. Лицата, в полза на които ще се издават разрешения за поставяне, предоставят в дирекция ИСД копия от платежни документи за внесени :
- Такса за техническа услуга за издаване на разрешение;
- Дължимата такса за първия месец от действието на разрешението;
 - Авансово, при получаване на разрешението за поставяне на РИЕ, сума в размер на 3 /три/месечни такси.

Нормативна база
- Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за управление на етажната собственост.

На първо число на всяко тримесечие Община Бургас, чрез Дирекция “Икономика и стопански дейности” изнася на информационното табло в Центъра за информация и обслужване на гражданите в Община Бургас и в сайта на Община Бургас в Интернет, списък със незаети общински позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи.

В Дирекция "Икономика и стопански дейности" се издават разрешения за поставяне на РИЕ, по ОБРАЗЕЦ, одобрен от Кмета на Община Бургас; води се нарочен регистър на всички издадени разрешения за поставяне на РИЕ и се предоставят ежемесечно копия от същите Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама".