Реконструкция на Културен дом на Нефтохимика

Размер на шрифта: A A A Назад

Проектът се реализира съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/029 "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014- 2020 г.", по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Интервенциите, предвидени за сградата на Културен дом на Лукойл Нефтохим, са част от предмета на Проект "Изготвяне на работни инвестиционни проекти за преустройство на съществуваща сграда - Културен дом в кв. 125, УПИ I по плана на ЦГЧ за реализацията на проект "Обновяване на сгради с обществено предназначение в град Бургас". Проектирането е двуетапно. Първият етап е свързан с провеждане на открит конкурс за избор на най- добра идея за реконструкция на сградата. След конкурса ще се организира обществен форум за стимулиране на гражданска подкрепа за избора на най- добро решение. Участникът, чийто проект бъде класиран на първо място, ще бъде поканен да сключи договор с Община Бургас за изготвяне на работен инвестиционен проект по реда на чл. 90 ал.1 т.7  и сл. от ЗОП.

ОСНОВНА ЦЕЛ на Община Бургас в областта на културата е да постигне състояние, адекватно на съвременните предизвикателства, за което се изисква подкрепа на стратегически значими инициативи като опазването и насърчаването на културното многообразие, творческата мобилност и защитата на интелектуалната собственост в областта на културата, както и създаването на условия за развитието на културните  индустрии, съвременни форми на творческо изразяване и качествено образование в областта на изкуствата и културата.

Сградата е съществуваща, изграждана като културен дом. С реконструкцията и преустройството на сградата се цели преосмисляне на вътрешните пространства в нея, тяхното зониране, осъвременяване функционалността на помещенията, създаване на условия за достъпност до отделните обекти в сградата, оползотворяване на неизползвани пространства и обеми, реконструкция и обновяване на инфраструктурните инсталации и технически съоръжения. Като неразделна част от инициативата е цялостната реконструкция на прилежащите терени при съобразяване с предвижданията за пешеходните зони и създаване на достъпна среда до сградата.

Новите обществено-икономически условия налагат нуждата от създаване на съвременен архитектурно-художествен образ на сградата - екстериор и интериор, функционално и смислено обогатяване на дейностите, прилагане на мерки за енергийна и ресурсна ефективност.

Сградата следва да осигурява възможности за реализиране на следните основни дейности: театрална, музикална, концертна, художествена самодейност, лекционна, кръжочна, обществено - политическа.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

● Да се преосмислят обемите на фоайетата, като се потърсят места и форми за информационни площи и съвременно интериорно звучене. Да се прецизира влизането в централното фоайе, разположението на зона за информация и възможността за обособяване на отделна зала в южната част на съществуващото фоайе. По възможност да се предвидят изложбени площи /кътове/ във фоайетата, за гостуващи изложби и/или  постоянна, посветена на историята на сградата и културното й минало и настояще.

● Да се увеличи броят и прецизира местоположението на гримьорните, като се търси бърз и лесен достъп до сцената. Да се предвиди дистанционно повикване от сцената.

● Основен ремонт на покрива, при необходимост промяна в системата на отводняване, с цел избягване на компрометираното в годините вътрешно отводняване.

● Да се преосмисли необходимостта от двете помещения /западен вход/, предназначени за сценичен декор и евентуалното им частично преустройство и използване за други цели /гримьорни или технически помещения към сцената/.

● Преустройство и ремонт на вътрешния двор, проучване възможността за подвижно покриване, отварянето му към фоайетата и кафето и превръщането му в мини сцена и притегателен културен център за моноспектакли, индивидуални концертни изяви, рецитали и др.

● Да се потърси възможност за обособяване на конферентна зала.

● Да се потърси възможност за увеличаване на танцовите репетиционни зали с прилежащите към тях помещения.

● Да се предвиди обединяване на съществуващи офиси с цел осигуряване на зали за обучения на деца и възрастни /курсове, кръжоци/.

● Да се предвидят ремонтни работи във всички обекти и помещения на сградата, включително и зрителна зала. Предвидените подови настилки, обработка на стени и тавани да бъдат в съответствие с изискванията за този вид сгради и да осигуряват необходимият комфорт и съвременен интериор.

● Да се представи ново фасадно решение с подмяна на дограмата и постигане на съвременно екстериорно звучене.

● Да се изготви проект за прилежащият терен - благоустрояване и озеленяване.

● С проекта за вертикална планировка на прилежащия терен да се осигури и укаже достъпен маршрут в обвръзка с проекта и реализацията на пешеходната зона.

● Да се осигури достъпна среда до всички звена и обекти в сградата, до вътрешния двор, включително външните подходи, съобразени с проекта за подземната улица по ул. "Цар Борис" и благоустрояването на пл. "Тройката".

● Да се предвидят санитарни възли за хора с увреждания на подходящи места, осигуряващи обслужване на всички нива и обекти в сградата.

● Да се прецизира подхода от запад за достъп на товарна техника за декорите.

● Проектът да предвиди ремонт и преоборудване на сценичната техника, основен ремонт на всички сградни и довеждащи (за имота) инсталации.

ПРЕДСТОЯЩО

ПРЕДСТОЯЩО

Във връзка с приключилия конкурс за идеен проект за обект: "Преустройство на съществуваща сграда - Културен дом в кв. 125 , УПИ І по плана на ЦГЧ за реализация на проект «Обновяване на сгради с обществено предназначение в град Бургас» в четвъртък 03.07.2014г от 17:00 във фоайето на Културния дом на НХК ще се проведе ИЗЛОЖБА- ОБСЪЖДАНЕ на конкурсните проекти.