ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

Проекти

ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ

Партньорства

Екип

Отличия

Обяви и съобщения

Администрация

Руска Бояджиева
зам. кмет "Европейски политики, околна среда"
тел. 056 907 272
e-mail: r.boyadzhieva@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 3, ст. 313

Новини от Европейски политики и програми

Експерти ще представят в Бургас подходящи възможности за директно привличане на средства от ЕС

Бургас ще е домакин на БизнесПРО форума "Директни програми за финансиране от Европейския съюз". Доказани експерти ще споделят опита си как…

Централна улица се превръща в арена на танцови битки и стрийт демонстрации в Деня без автомобили

* Инициативата е част от програмата на Европейската седмица на мобилността в Бургас   Истински хепънинг на здравословния начин на придвижване…

Вижте какви чудесни награди могат да спечелят най-активните ползватели на системата „Вело Бургас“

Като част от инициативите, посветени на "Европейската седмица на мобилността 2017", Община Бургас ще стимулира най-активните ползватели на…

Европейската седмица на мобилността отново идва да ни напомни, че автомобилът не е единственото средство за придвижване

* В програмата тази година: тест драйв с електрически возила, рисунки на асфалт, кино, улични изложби и танци, вело поход в планината и много…
Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО И БУРГАС /БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. БУРГАС/ ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

"Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Eвропа инвестира в селските райони"…

ЗАПОВЕД №3123/28.10.2016 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА  О П Р Е Д Е Л Я М :1. Граници на районите на територията на Община…

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в жил.сграда на ул. "Христо Ботев"№79

  Изх.№94-01-10068/1/20.05.2016 г         С Ъ О Б Щ Е Н И Е    Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж…

Покана за заключителна пресконференция по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Бургас има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по повод приключване на дейностите…


Кариери

Община Бургас обявява конкурс за избор на ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Бургас, при следните…

Профил на купувача - обществени поръчки

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на стратегия и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР“ по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициати

  СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на стратегия  и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР" по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 "Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено" по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. Оферти за участие в процедурата могат…

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Изготвяне на стратегия и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР“ по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Общин

   ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Изготвяне на стратегия  и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР" по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 "Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено" по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. гр. Бургас, 2017 г. Оферти за участие…

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на стратегически документи на Община Бургас, по проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове”

  СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на стратегически документи на Община Бургас, по проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове" Обособена позиция 1- "Изготвяне на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2018-2023  година" Обособена позиция 2 - "Изготвяне на стратегия  и повишаване на местния потенциал…

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на стратегически документи на Община Бургас, по проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове”

  СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на стратегически документи на Община Бургас, по проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове" Обособена позиция 1- "Изготвяне на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2018-2023  година"; Обособена позиция 2 - "Изготвяне на стратегия  и повишаване…