ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

Проекти

ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ

Партньорства

Екип

Отличия

Обяви и съобщения

Администрация

Руска Бояджиева
зам. кмет "Европейски политики, околна среда"
тел. 056 907 272
e-mail: r.boyadzhieva@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 3, ст. 313

Новини от Европейски политики и програми

Общините Бургас и Камено канят на обсъждане всеки местен жител с идея за развитие в сектор „Рибарство“

Съседните общини Бургас и Камено все още се възстановяват след бедствието, предизвикано от проливния дъжд във вторник срещу сряда, но животът…

Учредиха "Местна инициативна рибарска група Бургас - Камено"

* Тя ще изработва стратегия и проекти за развитие на рибарството    Преди броени дни бе учредено Сдружение с нестопанска цел "Местна…

Публикувано е крайно класиране от проведена процедура за избор на експерт „Комуникация и инормация" в Областен информационен център - гр.Бургас

Във връзка с проведен конкурс за избор на експерт "Комуникация и информация" в Областен информационен център - Бургас , в Раздел "Кариери"…

ДГ „Звънче“ работи по нов проект за иновативни методи на работа

ДГ "Звънче" - Бургас стартира през септември работа по проект, насочен към използването на иновативни методи на работа. Той е одобрен за финансиране…
Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО И БУРГАС /БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. БУРГАС/ ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

"Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Eвропа инвестира в селските райони"…

ЗАПОВЕД №3123/28.10.2016 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА  О П Р Е Д Е Л Я М :1. Граници на районите на територията на Община…

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в жил.сграда на ул. "Христо Ботев"№79

  Изх.№94-01-10068/1/20.05.2016 г         С Ъ О Б Щ Е Н И Е    Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж…

Покана за заключителна пресконференция по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Бургас има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по повод приключване на дейностите…
Профил на купувача - обществени поръчки

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Извършване на възстановителни дейности по опорна дига на клетка 1, съоръжения и инсталации на обект: „Регионално депо „Братово-запад“ в резултат от настъпили неблагоприятни климатични услови

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 , т. 4 от ЗОП, с предмет:  "Извършване на възстановителни дейности по опорна дига на клетка 1, съоръжения и инсталации на обект: "Регионално депо "Братово-запад" в резултат от настъпили неблагоприятни климатични условия". Лице за контакт: Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" тел.: 056/907242  

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти.

Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет:        "Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти" гр. Бургас, 2017 г.   ВАЖНО!!! На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя…

Процедура на договаряне без предаврително обяеление с предмет: „Проект за повишаване хидравличния и технологичен капацитет на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) находяща се в кв. Ветрен, гр. Бургас“.

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 , т. 3 от ЗОП, с предмет: "Проект за повишаване хидравличния и технологичен капацитет на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) находяща се в кв. Ветрен, гр. Бургас". Лице за контакт: Веселина Димитрова - 056 907430  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 79, АЛ1,Т.4 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ЦСРИ, ГР. БУРГАС, УЛ. САН СТЕФАН

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал1,т.4 от ЗОП, с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. Сан Стефано, 32" по проект "Подобряване на материалната база на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция", съвместна дейност между фонд "Социална закрила"…