БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА

Бюджет

Икономически каталог

Гише на
предприемача

Обяви и съобщения

Администрация

Новини от Бюджет, финанси и икономика

Бургас протяга ръка на италианския бизнес

"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и СНЦ "Българо-италиански център Да Винчи" подписаха меморандум за сътрудничество. Партньорството…

Проведе се обществено обсъждане за дофинансиране на проекта за изграждане на спортен комплекс в „Славейков“

На 20.07.2017 г. в Заседателната зала на Община Бургас се проведе обществено обсъждане за намерението на Общината да извърши дофинансиране на…

„Аутомотив Клъстер България” ще помага на Бургас за привличането на инвеститори от автомобилния бранш

Община Бургас и "Аутомотив Клъстер България" ще си сътрудничат в популяризирането на града и неговите индустриални зони като подходящо място…

Бизнес обучение разяснява как малките и средни предприятия да извършват електронна търговия

Бизнес обучение - семинар на тема "Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите" ще…
Обяви и съобщения

Съобщение до „ПОН 1"ЕООД представлявано от Продан Георгиев Нонов

СЪОБЩЕНИЕна основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс   ДО "ПОН 1 " ЕООДПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРОДАН ГЕОРГИЕВ НОНОВ Издадена…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се…

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

           Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел…
Профил на купувача - обществени поръчки

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:„Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1:"Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП "Транспорт" ; Обособена позиция № 2:"Доставка на обувки за нуждите на ОП "Транспорт"; Обособена позиция № 3: "Доставка…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва:

    ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на Община Бургас и второстепенните ù разпоредители с бюджети; Обособена…

Ив. Б. в процес на подготовка

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния п

  Прекратявам горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради това, че не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори:        В определения срок за получаване на оферти, а именно 31.08.2017г. не е получена нито една  оферта за  участие…