БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА

Бюджет

Икономически каталог

Гише на
предприемача

Обяви и съобщения

Администрация

Новини от Бюджет, финанси и икономика

Бургас протяга ръка на италианския бизнес

"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и СНЦ "Българо-италиански център Да Винчи" подписаха меморандум за сътрудничество. Партньорството…

Проведе се обществено обсъждане за дофинансиране на проекта за изграждане на спортен комплекс в „Славейков“

На 20.07.2017 г. в Заседателната зала на Община Бургас се проведе обществено обсъждане за намерението на Общината да извърши дофинансиране на…

„Аутомотив Клъстер България” ще помага на Бургас за привличането на инвеститори от автомобилния бранш

Община Бургас и "Аутомотив Клъстер България" ще си сътрудничат в популяризирането на града и неговите индустриални зони като подходящо място…

Бизнес обучение разяснява как малките и средни предприятия да извършват електронна търговия

Бизнес обучение - семинар на тема "Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите" ще…
Обяви и съобщения

Съобщение за издадена Заповед на Зам.кмета на Община Бургас, за отказ определянето на туристически обект

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс,   ДО "ЮТОРУС ЕНЕРГИЯ " ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти"…

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти"…
Профил на купувача - обществени поръчки

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния п

  Прекратявам горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради това, че не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори:        В определения срок за получаване на оферти, а именно 31.08.2017г. не е получена нито една  оферта за  участие…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по микроразплащанията чрез кратки текстови съобщения

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по микроразплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране", обявена с Решение  № 1672/29.06.2017 г. на Красимир Стойчев- Заместник-кмет при Община…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно промяна на часа на отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил – тип „Паяк“ – доставка при условията на финансов лизинг”, обявена с Решение №1354/01.0

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно промяна на часа на отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил - тип "Паяк" -  доставка при условията на финансов лизинг", обявена с Решение №1354/01.06.2017г. на Красимир Стойчев- Заместник-кмет при Община Бургас, публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС № 2017/S 105-209531 от 02.06.2017 г., в РОП под № 00797-2017-0029.    …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил – тип „Паяк“ – доставка при условията на финансов лизинг”, обявена с Решение №1354/01.06.2017г. на Красими

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил - тип "Паяк" -  доставка при условията на финансов лизинг", обявена с Решение №1354/01.06.2017г. на Красимир Стойчев- Заместник-кмет при Община Бургас, публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС № 2017/S 105-209531 от…