ОКОЛНА СРЕДА

Екобюлетин

Мониторинг на електромагнитни полета

Мониторинг на шума

Качество на атмосферния въздух

Горещ телефон

Обяви и съобщения

Администрация

Новини от Околна среда

Десетки бургазлии нарисуваха Черно море без пластмаса

* За Деня на Черно море те призоваха: Нека пазим чисто морето, което обичаме!   Тази неделя бургаската доброволческа група към екологичната…

Димитър Николов: Община Бургас ще работи за опазването на Черно море и неговото природно богатство

Бургас отбеляза Дена на Черно море с тематична конференция. Тя премина под надслов "Черно море - европейски перспективи" и в нея участваха…

Кметът Николов отмени частичното бедствено положение

* Започна масова дезинфекция на пострадалите от наводнението райони   Със заповед на кмета Димитър Николов частичното бедствено положение…

Граница на районите за почистване и честота на извозване на битови отпадъци в общината през 2018 г.

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 3025/30.10.17   На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л Я М : 1. Граници…
Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ЕСО АД

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение с Възложител "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР"…

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване…

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на „Изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение с Възложител "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР"…
Профил на купувача - обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови електрически автомобили за нуждите на Община Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на нови електрически автомобили за нуждите на Община Бургас"   гр. Бургас, 2016 г. На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на община Бургас“

                                                                                                Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"                                                                                        …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е, относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на 10 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества“

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на 10 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества", обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 22.06.2016 г. (сряда) от 11:00 часа в…

Публична покана с предмет: "Разработване на Програма за управление на отпадъците на територията на община Бургас 2015 - 2020 и

 Настоящата публична покана е с предмет: "Разработване на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2015-2020 и Анализ и оценка на алтернативите за управление на отпадъците на общините от Сдружение "Управление на отпадъците - Регион Бургас".