Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Модерен бизнес център осигурява възможност за развитие на IT индустрията и аутсорсинга в Бургас

В Бургас стартира изграждането на модерен бизнес център. Той ще се намира в комплекс "Славейков" в непосредствена близост до новостроящия…

Общината обновява детската площадка до ОУ „Иван Вазов“

Община Бургас продължава своята политика да създава нови и да обновява съществуващите места за отдих и игра, с което да поддържа добра градска…

Нов водопровод решава старите проблеми със снабдяването на три села

Нов водопровод ще захранва с питейна вода трите бургаски села Маринка, Твърдица и Димчево. Той се изгражда по проект на Община Бургас. Към…

Обновеният площад „Жени Патева“ се превърна в любимо място на децата

Въвеждането в експлоатация на два знакови обновени обекта бе отбелязано днес в Бургас не с официална церемония, а с детски празник. Това…
Обяви и съобщения

Съобщение до Милка Тодорова, Мариана Стоева и Константин Петканов за изготвено изменение на ПУП-ПУР по плана на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"   ДОМилка Костадинова Тодорова ДОМариана Георгиева Стоева…

Съобщение до Лиляна Костова за издадена заповед за одобрен проект за ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"Изх.№94-01-37981/12/20.09.2017г.    ДО:ЛИЛЯНА ХРИСТОВА КОСТОВАул."Войнишка"21, гр.Бургас Уведомяваме Ви,че със…

Съобщение за изготвено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  ЦАУ "ИЗГРЕВ"   Изх.№94-01-23390(1)/18.09.2017г. ДО ДИМИТЪР КИРИЛОВ ГАЙДАРОВ, АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, ГЕОРГИ АТАНАСОВ…

До Всички собственици на обекти в сградата на ул.“Гладстон“№52, гр.Бургас

Изх. № 94-01-32140/1/14.09.2017г. Дирекция"ЦАУ"Приморие"   До Всички собственици на обекти в сградата на ул." Гладстон"№52, гр.Бургас Уведомяваме Ви…


Кариери

ОБЯВЛЕНИЕ за КОНКУРС за длъжността: главен експерт в отдел „Устройствено планиране“

О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА…

Профил на купувача - обществени поръчки

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОП1: „Реконструкция на пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов“ до ул. “Демокрац

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1: "Реконструкция на пешеходна зона ул. "Богориди" от ул. "Лермонтов" до ул. "Демокрация", гр. Бургас"; Обособена позиция № 2: "Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща…

В процес на обработка!!!

Д. Г.

Възлагане на обществена поръчка, чрез покана до определени лица, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект „КПС в УПИ I-312, м. „Локвата“/бивша м. Гьол Бою“/ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас и тласкател до

ОБЩИНА БУРГАС На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 162 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 3, ал. 1, т.8 от Закон за авторското право и сродните му права, във връзка с чл. 12, ал. 1 и поради стартиране изпълнението на обект: "КПС в УПИ I-312, м. "Локвата"/бивша м. Гьол Бою"/ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ "Ветрен", в едно със Захранващ…

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас": - ул."Отец Паисий" от о.т.68 до о.т. 79; - ул."Възраждане" от о.т.83 до о.т.249; -ул."Лермонтов" от о.т.247 до о.т.241 и от о.т.120 до о.т.248; -ул."Шипка" от о.т.73 до о.т.75; -ул."Константин Фотинов" от о.т.119 до о.т.203; -ул."Успенска" о.т.271-272-273-240;…