Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Община Бургас предлага нова визия за ул. „Алеко Константинов“, кажете си мнението

Община Бургас финансира със свои средства изработването на проект за пълно преобразяване на ул. "Алеко Константинов" в централна градска…

Община Бургас кандидатства с проект за ремонт на спортна зала „Нефтохимик“ по програма „Красива България“

Община Бургас ще кандидатства с проект по програма "Красива България", мярка "Подобряване на обществената среда в населените места", за финансиране…

Отличиха иновативната детска градина „Пинокио" в категория сграда със зелена архитектура

*Зам.-кметът Руска Бояджиева получи наградата на гала церемония в Ѕоfіа Еvеnt Сеntеr Иновативната бургаска детска градина "Пинокио" бе отличена…

Общината осигури още 70 безплатни паркоместа за жителите на к-с „Славейков“

Вече е въведен в експлоатация новият безплатен паркинг до блокове 17-18 в к-с "Славейков". Община Бургас използва по оптимален начин наличното…
Обяви и съобщения

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V-638 и VІ-638,646 в кв.59 по плана на гр.Българово, Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограниченивещни права  в  УПИ V-638 и VІ-638,646 в кв.59 по плана на гр.Българово, Община Бургас…

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V-1415 в кв.90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.108 по КК на гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V-1415 в кв.90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.108…

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сградa в: - УПИ XIII-1554, кв.73 по плана на ЦГЧ-Бургас - ул. "Лермонтов"№37 - УПИ XIV-1551, кв.73 по плана на ЦГЧ-Бургас - ул. "Лермонтов"№37

Изх.№94-01-15969/12/15.01.2019г.  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед 570/21.03.2015г. на Директор Дирекция "Строителство"  за одобряване…

Съобщение до Калинка Маркова за издадена заповед

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДОКАЛИНКА АТАНАСОВА МАРКОВАул. Карлово" №24гр. Бургас   Уведомяваме…
Профил на купувача - обществени поръчки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проектиране и строителство във връзка с реализацията на Оперативна програма „Реги

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проектиране и строителство във връзка с реализацията на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 в 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Жилищна сграда с административен адрес:…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на строителство,основен ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците,общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Определяне на изпълнител за извършване на строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците (в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените места), общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас по осем обособени позиции, както следва: ОП № 1…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изграждането на обект „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – зона хижи – eтап 2“ и ЛПСОВ 1 от етап 1“

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изграждането на обект "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - зона хижи - eтап 2" и ЛПСОВ 1 от етап 1" гр. Бургас, 2018 г.   На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА СТРОЕЖ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙ

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА СТРОЕЖ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ - "МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ" ("ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА")" oбявява, че ценовите оферти…