Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Ще отворят за ползване новия паркинг по бул. „Мария Луиза“ най-вероятно през уикенда

През почивните дни в края на тази седмица, най-късно в понеделник, ще бъде отворен за безплатно ползване новият общински паркинг по бул. "Мария…

Продължава набирането на проекти за инициативата БУЛЕВАРТ

Инициативата "БУЛЕВАРТ - Мрежа на сетивата" навлиза във втория етап за набиране на кандидати, които да се включат в превръщането на централната…

Общината изгражда близо 200 паркоместа в ЦГЧ и к-с „Славейков“

Община Бургас оползотворява топлите есенни дни, изграждайки близо 200 паркоместа. Над 130 автомобила ще поеме новият паркинг по булевард "Мария…

Предприемат спешни мерки за укрепване на свлачищата в бургаския квартал „Сарафово“

Специалисти от "Геозащита" ще направят спешен оглед на активиралото се крайбрежно свлачище на улица "Черно море" в бургаския квартал "Сарафово".…
Обяви и съобщения

До Всички собственици на обекти и носители на вещни права в сградата на ул."Сливница"№62, гр.Бургас

Изх. № 94-01-29428/2/31.10.2018гДирекция"ЦАУ"Приморие" Уведомяваме ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № П-55/29.10.2018г. за…

Съобщение до Петър Христов и Димитър Христов в качеството на собственици на УПИ I-51,кв.20 зона Б, ж.р М. Рудник

08-00-1574/1/13.11.2018г.   ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА РАЙНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА ПЕТЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВДИМИТЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВВ КАЧЕСТВОТО НА СОБСТВЕНИЦИ НА…

Съобщение до Пейчо Кънев, Атанас Карабинов и Боян Златев за изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32425.66.9 по КК на местност „Куша", землище на с.Изворище

ДО: ПЕЙЧО СТЕФАНОВ КЪНЕВУЛИЦА "ЦАР КРУМ"№4ГРАД БУРГАС ДО: АТАНАС ЙОРДАНОВ КАРАБИНОВЖ.К."ЛАЗУР", БЛ.11, ВХ.2, АП.25ГРАД БУРГАС ДО:   БОЯН ЗЛАТЕВ…

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.1839 по плана на местност „До шосето", землище на кв.Ветрен

ДО ИВАН НИКОЛОВ СТАМБОЛИЙСКИУЛИЦА "РОПОТАМО"№12КВ..ВЕТРЕНГРАД БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ…
Профил на купувача - обществени поръчки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 в 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Жилищна сграда с административен адрес: гр.…

Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособ

Община Бургас, на основание чл. 100, ал. 6 от ЗОП, Възложителят публикува Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 3068/29.10.2018 г., относно обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас, обособени в позиции както следва:   ОП1: "Реконструкция на ул. "Св. Патриарх Евтимий" от о.т. 343 до о.т.…

Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас по 2 об

Община Бургас, на основание чл. 100, ал. 6 от ЗОП, Възложителят публикува Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 3043/23.10.2018 г., относно обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас, обособени в позиции както следва: ОП1: "Реконструкция на ул. "Христо Фотев" от о.т. 1451 до о.т. 1453 и от о.т. 1445…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец“

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец"   гр. Бургас, 2018 г.   На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк…