Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Нов паркинг с 50 места изгради Общината до бл. 1 в „Братя Миладинови“

Община Бургас изгради паркинг за 50 автомобила до бл. 1 в к-с "Братя Миладинови". Това се случи след заявеното изрично желание на жителите от…

В момента обновяват още 4 сгради по общинската програма "Нов живот за старите фасади"

"Нов живот за старите фасади" е програма, чиято цел е главните пешеходни зони на Бургас да станат още по-атрактивни, безопасни за преминаване…

Налага се днес да работят по новата библиотека без прекъсване до 22 ч.

Община Бургас съобщава, че днес, четвъртък, до 22.00 часа вечерта ще се извършат неотложни строително-монтажни дейности по изграждането на…

Община Бургас осигури удобен достъп за хората с увреждания до НОИ

Хората с увреждания ще стигат по-лесно и удобно до сградата на НОИ, след като Община Бургас благоустрои района от страната на ул. "Шар планина".…
Обяви и съобщения

Съобщение до Атанаска Тодорова за издаден констативен акт №Д-6/28.08.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Атанаска…

Съобщение до ТАНЯ ИЛИЯНОВА АНДОНОВА за издадена Заповед №2926/30.09.2019г.

Съобщение до ТАНЯ ИЛИЯНОВА АНДОНОВА за издадена Заповед №2926/30.09.2019г. Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния…

Съобщение звъв връзка с чл.16 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за издадени заповеди

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.2.2772…

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава за издадени разрешения

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3673/29.11.2019г. на заместник-кмет…
Профил на купувача - обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Осигуряване на техническа помощ във връзка с изпълнение и управление на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“.

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: Осигуряване на техническа помощ във връзка с изпълнение и управление на проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт". гр. Бургас, 2019 г.   Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 16.01.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас,…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Инженеринг — изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР за изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв. Сарафово, гр. Бурга

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Инженеринг - изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР за изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв. Сарафово, гр. Бургас", обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници  ще бъдат отворени и оповестени на публично…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за ПРОМЯНА в датата и часа за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено по

На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване /градски и районни паркове, градини, лесопаркове, скверове, междублокови пространства, улично…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изработване на подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:

    Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет:       Изработване на подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:       Обособена позиция 1: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори…