Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

През есента започва изграждането на северния обход на Бургас

"Ще реализираме идеята на Димитър Николов за скоростни пътища до общините в региона", заяви министър Нанков   "За нас е изключително важно…

Министър Нанков инспектира изпълнението на инфраструктурни обекти в Бургас утре

 Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще инспектира изпълнението на инфраструктурни обекти в Бургас…

Димитър Николов: Четирилентови пътища да свързват Бургас с общините в региона

* Кметове от областта в общ щаб за работа по мега проекта "Регионална мрежа Бургас"   Кметовете на общините Бургас, Айтос, Средец, Камено,…

Преминавайте внимателно по улиците “Иван Вазов“ и „Цар Петър“ през уикенда, ще ги ремонтират

Община Бургас уведомява жителите и гостите на града, че от  08:00 ч. на 21.04.2018 г. (събота) до 20:00 на 22.04.2018 г. (неделя), поради пътно - ремонтни дейности,…
Обяви и съобщения

Съобщение до Емилия Илиева Дерменджиева

До: Емилия Илиева Дерменджиева, с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ж.к. "Дървеница" № 13, вх. Е, ет. 1, ап. 162   № 91-00-192(1)/20.03.2018 г.  на Община…

До Всички собственици на обекти и носители на вещни права в сградата на ул."Елин Пелин"№16, гр.Бургас

До Всички собственици на обекти и носители на вещни права в сградата на ул."Елин Пелин"№16, гр.Бургас   Изх. №94-01-5193/5/15.05.2018г.Дирекция"ЦАУ"Приморие"…

На 17 май 2018 ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ на 17.5.2018г. от 9:30часа в стая 410 в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на: -…

Съобщение за издадено Разрешение за строеж

    Съобщение за издадено  Разрешение за строеж №8-"З"/20.02.2018г. на Главен експерт при Община Бургас за" Вътрешно преустройство на търговски…


Кариери

ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността Директор на дирекция „Строителство“

О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА…

Профил на купувача - обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 в 4 обособени

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 в 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 50; Жилищна сграда…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по 2 обособени позиции"

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв. 19, по плана на ж.к. "Братя Миладинови",…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДУБЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЖДОВЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КОЛЕКТОР ПО УЛ."РУЖА" В КВ. ЛОЗОВО НА ГР. БУРГАС “

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "ДУБЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЖДОВЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КОЛЕКТОР ПО  УЛ."РУЖА" В КВ. ЛОЗОВО НА ГР. БУРГАС "   гр. Бургас, 2018 г.   На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - зона Хижи - І етап, включително КПС 4".

ОБЩИНА БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, подадени за участие в обществена поръчка с предмет: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - зона Хижи - І етап, включително КПС 4", открита с Решение №  3239 от 17.11.2017 г. на инж. Чанка Коралска - Заместник…