Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска

Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: obshtina@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

В ход е изграждането на Промишлена зона „Юг“

Развитието на Индустриален и логистичен парк - Бургас навлиза в нов етап през настоящата година. В ход са процедурите за обособяването на…

ВиК започва подмяна на водопроводи по улица „Средна гора“, впоследствие Общината ще я обнови цялостно

В понеделник, 20 януари, ВиК стартира строителни дейности за подмяна на водопроводната мрежа под улица "Средна гора" в ЦГЧ. Проектът ще се изпълни…

Важни инфраструктурни проекти се реализират в „Меден рудник“ през 2020 година

Инфраструктурното развитие на комплекс "Меден рудник" продължава и през настоящата година в няколко посоки. Това стана на представянето…

Поредна компания избра Индустриален и логистичен парк – Бургас, инвестицията е за над 4 милиона лева

Напредват строителните дейности за усвояване на последния имот в обхвата на квартал 43 в Индустриален и логистичен парк - Бургас. В този периметър…
Обяви и съобщения

Съобщение до „НОВИ ЕКО ТЕХНОЛОГИИ БЪЛГАРИЯ"ЕООД-ГР.НЕСЕБЪР за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

70-00-9487/17.01.2020 ДО"НОВИ ЕКО ТЕХНОЛОГИИ БЪЛГАРИЯ"ЕООДГР.НЕСЕБЪР, Ж.К. КВ.ЧЕРНО МОРЕ 3, БЛ.117б, АП.11 Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение…

Съобщение до всички собственици с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.150

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИВ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.100 ПО ККНА ГР.БУРГАСАДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:ГР.БУРГАС, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛОК 150 Уведомяваме…

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ПЗ "Север"

СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ I, III и VIII в кв.27a по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с…

Съобщение за издадени заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №106/15.01.2020г. на заместник-кмет "Строителство,…
Профил на купувача - обществени поръчки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: Изработване на подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет:       Изработване на подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:  Обособена позиция 1: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект „Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки плавателни съдове на остров Света Ан

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект "Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия".   гр. Бургас, 2019 г.   На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас"

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: ""Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас"   гр. Бургас, 2019 г.   Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 30.01.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска"…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Осигуряване на техническа помощ във връзка с изпълнение и управление на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“.

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: Осигуряване на техническа помощ във връзка с изпълнение и управление на проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт". гр. Бургас, 2019 г.   Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 16.01.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас,…