Резултати от проведени конкурси

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, ГР. БУРГАС, УЛ. „ИВАН БОГОРОВ“ № 19  Въз основа на разгледаните документи и проведеното интервю, съгласно изискванията за участие в подбора, Комисията, определена със Заповед на управителя на Център за…

Прочетете повече

Резултати от проведено интервю за длъжността: Експерт „Социални дейности“ – 5 работни места, в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0120-C01 проект „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“                                       Проект № BG05SFPR002-2.002-0120-C01 „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“   ОБЩИНА БУРГАС   Резултати от проведено интервю за  длъжността: Експерт „Социални дейности“ – 5  работни места, в изпълнение на Административен договор №…

Прочетете повече

Резултати от проведено интервю за длъжността: Експерт „Социални дейности“ – 5 работни места, в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0120-C01 проект „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“, по проц

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“                                       Проект № BG05SFPR002-2.002-0120-C01 „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“   ОБЩИНА БУРГАС   Резултати от проведено интервю за  длъжността: Експерт „Социални дейности“ – 5  работни места, в изпълнение на Административен договор №…

Прочетете повече

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПСИХОЛОГ“ И „СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ“ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, ГР. БУРГАС, УЛ. „ИВАН БОГОРОВ“ № 19

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПСИХОЛОГ“ И „СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ“ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, ГР. БУРГАС, УЛ. „ИВАН БОГОРОВ“ № 19   Въз основа на разгледаните документи и проведеното интервю, съгласно изискванията за участие в подбора, Комисията, определена със Заповед на…

Прочетете повече

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ  „Медицинска сестра в здравен кабинет“  в ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ     Комисия, определена със Заповед № 401/05.02.2024 г., проведе интервю за под-бор на персонал за длъжност „Медицинска сестра в здравен кабинет“ към Детско и училищно здравеопазване, в резултат на което извърши…

Прочетете повече

ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЛУЖИТЕЛИ В ОИЦ БУРГАС

ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЛУЖИТЕЛИ В ОИЦ БУРГАС ВХОДЯЩ НОМЕР ИНИЦИАЛИ НА КАНДИДАТА БРОЙ ТОЧКИ ОТ ТЕСТ СРЕДНОАРИТМЕТИЧЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ОТ ИНТЕРВЮ ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ УПРАВИТЕЛ 94-01-2111/18.01.2024 А.Д.Я. 29 24,8 53,80 94-01-1121/10.01.2024 С.Д.С. 21 13,2 34,20     ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ"…

Прочетете повече

ПРОТОКОЛ От проведено събеседване за длъжността Консултант в енергиен офис на срочен трудов договор

ПРОТОКОЛ От проведено събеседване за длъжността Консултант в енергиен офис на срочен трудов договор   Днес, 25.01.2024г. от 11 часа се проведе събеседване в стая № 404 в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 с одобрените по документи кандидати и издържалите теста за длъжността Консултант в енергиен…

Прочетете повече

ПРОТОКОЛ №10/07.02.2024г. От проведено събеседване на длъжността „Социален работник“ – 1бр. На пълен работен ден в Защитено жилище за лица с психични разстройства ОБЩИНА БУРГАС

ПРОТОКОЛ №10/07.02.2024г. От проведено събеседване на длъжността „Социален работник“ – 1бр. На пълен работен ден в Защитено жилище за лица с психични разстройства ОБЩИНА БУРГАС     Днес, 07.02.2024г. от 1600ч. до 1700ч. се проведе събеседване в ЗЖЛПР гр.Бургас, ул.“Кооператор“ №32, с одобрените по документи кандидати за длъжността „Социален работник“.…

Прочетете повече

Резултати за длъжността "Главен вътрешен одитор" в административно звено Дирекция "Вътрешен одит" при Община Бургас

Р Е З У Л Т А Т И   от проведения на 06.02.2024 г. конкурс за длъжността: „Главен вътрешен одитор“ в административно звено Дирекция “Вътрешен одит“ при Община Бургас   Въз основа на получените резултати от проведените тест и интервю с кандидата, комисията класира кандидата, както следва:   1.…

Прочетете повече