РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ №61Б - Социален работник – 1 работно място и в „Център за обществена подкрепа“, г

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 27 Февруари 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 9 Март 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ №61Б

Социален работник – 1 работно място

и в „Център за обществена подкрепа“, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 11

Социален работник – 2 работни места,

в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

В резултат на проведено интервю с кандидатите, Комисията извърши класиране както следва:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ №61Б

Одобрени:

Име, презиме и фамилия

1.

Диляна Томова Ламбова

2.

Светла Йорданова Иванова

3.

Станислава Белчева Тодорова

4.

Теодора Димитрова Бориславова

5.

Нина Каменова Романова-Пенева

С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор.

Неодобрени: няма

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“в „Център за обществена подкрепа“, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 11

Име, презиме и фамилия

1.

Ева Павлинова Димитрова

2.

Станислава Белчева Тодорова

3.

Светла Йорданова Иванова

4.

Антония Иванова Стойчева-Димитрова

5.

Диляна Томова Ламбова

6.

Нина Каменова Романова-Пенева

С класираните на първо и второ място кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор.

Неодобрени:

Анжела Николаевна Ангелова

Мирена Пейчева Тодорова

Неявили се:

Даниела Атанасова Петрова

За сключване на трудов договор е необходимо да се представят следните документи:

Карта за предварителен медицински преглед;

Документи, доказващи трудов стаж /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, образец УП-3 и др./ в оригинал;

Удостоверение за банкова сметка.

Посочените документи следва да се представят в срок до 17,00 часа на 02.03.2023 г. в сградата на Община Бургас, ул. „Шейново“ № 24 /Бивш Профсъюзен дом/, ет. 3, стая 14.

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас

Съгласувал:

Мая Казанджиева

Директор на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

Изготвил:

Адриана Христова

Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 461 Последна промяна: 09:06:11, 27 февруари 2023